.

گزیده ای از کلاس  شرح تهذیب نفس امام خمینی ره

استاد گرامی زهره بروجردی

سال ۹۷-۹۶

@darmahzar

 

#تهذيب_نفس ١

درابتداي كتاب تهذيب نفس امام خميني به چرايي پيرايش نفس از آلودگي و آرايش به كمالات را مطرح مي كنند

اگر نفس رها شود ضررش از هر حيواني بيشتر است زيرا حيوان يك حدي براي خودش دارد مثلا وقتي سير شد ديگر سراغ طعمه نمي رود اما انسان حدي براي خودش قائل نيست واگر كنترل نكند به نظام آفرينش صدمه وجهاني را به آتش مي كشد . آرزوهاي مادي انسان نامحدود است ، شهوت او غير متناهي است ، غضب او انتها ندارد، قوه واهمه او شيطنت بي اندازه دارد

واگر كل منظومه شمسي مِلك انسان شود باز راضي نيست و ميخواهد منظومه ديگري را تصرف كند

حال همين انسان اگر تربيت شد همه اين قوا سامان مي يابد وبراي او نافع ميشود.

انسان وقتي تربيت شد، تنها چيزي كه او را راضي ميكند، رسيدن به كمال مطلق است

(ارجعي الي ربك)  وچون كمال مطلق بي نهايت است ، تمام زندگيش را صرف عبوديت ميكند تا به كمال بي نهايت راه يابد.

ادامه دارد
٩٦/٧/١
@darmahzar


#تهذيب_نفس 2

ادامه بحث تربيت انسان


مطلوب نفس تربيت شده، رسيدن به كمال مطلق است اما گاهي در رسيدن به كمال مطلق اشتباه ميكند
كسي كه همه همّش مال است ، كمال را درثروت مادي مي بيند ويا كسي كه همه همّش قدرت است كمال را در رسيدن به قدرت مي بيند و.....
وپيامبران ميايند كه به كمال طلبي انسان جهت بدهند وشريعت را فرا راه او قرار دهند

امام خميني ميفرمايند
همه اينها كه دردنيا دست وپا ميزنند ودنبال كمال مطلق ودنبال خدا هستند اما خودشان متوجه نيستند حتي فرعون وهيتلر دنبال خدا بودند اما مسير را اشتباه رفته اند.
كسي كه رفتار فرعون وطاغوت را دارد ذاتا فرعون نبوده  وقتي نفس انسان تربيت  
نشود، فرعون ميشود
فرعونيت درباطن هرانساني هست ، اگر تحت تعليم شرع قرار بگيرد فرعونيتش تبديل به عبوديت ميشود درغير اينصورت فرعونيت او ظهور وبروز ميكند
انا ربكم الاعلي در وجود همه ما هست.
شيطنت درباطن همه افرادهست ، من من گفتن شيطنتي است كه همه از گفتنش خرسند ميشوند، نقشه كشيدن در درون همه ما هست
اما اگر باطن تحت تعاليم حق قرار گيرد ، مومن ميشود.

ادامه دارد
٩٦/٧/١
@darmahzar

#تهذيب_نفس ٣

ادامه بحث تربيت انسان

اگر قرار است عالم وجامعه اصلاح شود، بايد از طريق اصلاح تك تك افراد صورت گيرد
وقتي يك انسان درست شود ، عالم اصلاح ميشود زيرا اصلاح فرد بُرد وسيعي دارد و وقتي يك انسان مفسد شد، ميتواند عالمي را به آتش بكشد.

به فرموده حضرات معصومين ذكر ، سلاح است و بُرد موشكي باطن اصلاح شده هريك از ما ميتواند به عالم شليك شود وتاثير بگذارد چنانچه امام خميني عالمي را اصلاح كرد
امام معتقدند: جامعه به توان فرد بستگي دارد ويك انسان الهي ويا يك انسان مفسد ميتواند درجمعي اثر گذار ومخرب باشد

ما براي زنده ماندن آب وهوا ونور لازم داريم
حال ما انسان شدن را با همان ضرورت لازم داريم
انسان شدن كار مشكلي است لكن براي انسانيت لازم است .

ادامه دارد
٩٦/٧/١
@darmahzar


 #تهذيب_نفس ٤

ادامه بحث تربيت انسان

گاهي اوقات آدمي حيوان خوبي است مثلا خيلي منظم و وقت شناس است پس صفت خروس را دارد ويا خيلي باوفا است تازه سگ شده است ويا خيلي خوب كار ميكند كه حمار هم چنين است
ويا آدم مفيد وبدرد بخوري است، خوب گوسفند هم خيلي نافع است حتي سرگين او هم قابل استفاده است .
اما با همه اين اوصاف  هنوز انسان حقيقي نشده زيرا تحت تعليم شريعت قرار نگرفته است .
اگر انسان تربيت نشود ضررش از شيطان بيشتر است زيرا عدم تربيت، به روحانيت وعقلانيت وانسانيت ما صدمه وارد ميكند اما شير و روباه وپلنگ اگر ضرر بزند فقط به جسم ما آسيب وارد كرده است.
امام خميني ميفرمايند:
ضرر هيچ شيطاني به اندازه انسان تربيت نشده نيست ، شيطان مخفيانه نفرت وترديد ميتوانند ايجاد كنند اما انسان غير الهي در ظاهر وباطن بيشتر خدعه ونيرنگ دارد.

بنابراين اگر انسان خوب باشد خيلي توانايي مثبت دارد واگر بد شود خيلي آسيب وارد ميكند.

ادامه دارد
٩٦/٧/١
@darmahzar


#تهذيب_نفس ٥

ادامه بحث تربيت انسان

ما در هر مقطعي نياز به اصلاح داريم ونبايد بگوييم از ما كه گذشت .
همه ما تا آخر عمر محتاج تهذيب نفس هستيم وهرگز از
رذايل اخلاقي دور نمي شويم (اگر اصلاح وتربيت صورت نگيرد)
حتي انبياء هم محتاج
تهذيب نفس هستند با اين تفاوت كه آنها مي دانند كه محتاج نفس هستند وديگران را هم بيدار مي كنند ولي سايرين نمي دانند.

براي همه افراد امكان تهذيب درجواني وپيري وجود دارد ، البته درجواني تهذيب نفس
راحت تراست ، درمانگر خود فرد است و درد  در درون فرد است ، همين كه تشخيص بيماري را بدهد وضرورت دفع بيماري را بدهد ، درمان به سهولت انجام وعلاج دراختيار ما قرار مي گيرد

تزكيه وظيفه همه است
تزكيه از ماده زكات و رشد وبي عيب بودن است
اگر تزكيه نباشد هرچه
درنفس واقع بشود ، حجاب انسان است يعني وقتي ظرف ما پاك نيست وخودرا از بخل و حسد... تطهير نكرده ايم هرعلم ومقام وصفات عالي دراين ظرف ناپاك وارد شود
كمكي در نزديكي ما به خدا نمي كند وبيشتر حجاب ميشود وبين ما وخدا فاصله مي اندازد.
اما تزكيه را بعنوان تكليف مطرح مي كنند
يعني انجام آن واجب است تا بتوان از نور قران ومعارف استفاده كرد

ادامه دارد
٩٦/٧/١
@darmahzar


#تهذيب_نفس ٦

ادامه بحث تربيت انسان

براي ورود به رمضان حتما تزكيه و دل كندن از غير خدا را لازم داريم
يعني حتي اگر گرفتار
خودتان هستيد هنوز تزكيه ايي حاصل نشده
مثلابه زيارت امام حسين ميرويم و درخواستهاي شخصي  
داريم اگر حاجت روا نشويم با معصوم درگير ميشويم اما اگر خود وموجودي خودرا تسليم كرديم ، اسير كسي وچيزي نميشويم وبا اولياء الهي درگيري نخواهيم داشت .
پس تزكيه يعني جدايي از خود وجدايي از ديگران وتعلق به حق
ولذا اگر شارع دستوري ميدهد كه با علايق ما هماهنگي ندارد بايد تبعيت كنيم واز شريعت پيروي نماييم
پيرايش وتزكيه يعني مهم بودن نظر مولي ودل كندن از خود وديگران ودل را اسير خدا كردن.
امام خميني ميفرمايند:
بايد خودتان درمان كنيد، خودرا تربيت كنيد،زيرا خودتان بهتر ازهمه متوجه مشكل خود خواهيد شد
خدا قدرت پرورش خودرا به ما داده است واراده اجابت پيام پيامبران را داريم واگر غفلت كنيم چشم وزبان ودست ... ما شيطاني ميشود.
واگر به فكر خود نباشيم شيطان متحركي خواهيم شد كه خود واطرافيان را آلوده خواهيم كرد.

پايان
سلام بر ابا عبدالله الحسين(ع)
٩٦/٧/١
@darmahzar#تهذيب_نفس ٧

ادامه بحث تربيت انسان


انسان قدرت داردخودش را تربيت كند وقواي شيطاني ويا قوه شهويه وغضبيه را تحت قواي عقلانيه قرار دهد.
وقتي همه قواي انساني الهي شد ، انسان قوت عجيبي پيدا ميكند مثل حضرت امام خميني كه يك روحاني بود اما يك حكومت قدرتمند را سرنگون كرد پس يك انسان الهي خيلي كارايي دارد.
وقتي همه وجود انسان تربيت الهي شد ، قوه الهي هم به او داده ميشود وديگر مغلوب شيطان نخواهد بود
زبان تربيت نشده كه سوالهاي بيجا ميكند ويا ديگران را تحقير مي نمايد ويا حرف نادرست ميزند ويا حرف درست را درغير جايگاه خود ميزند .... تمام اين امور توان انسان را پايين مياورد چون منجر به تجسس وناشكري وايجاد تفرقه ميشود
بطور مثال يك ناشكري ٥ سال اجابت حاجت مارا به تأخير مي اندازد
پس علت ضعف افراد عدم تربيت قوا است كه جسم فرد را ناتوان وضعيف ميكند ، روح فرد هم مغلوب شيطان ميشود.

ادامه دارد
٩٦/٧/١٥
@darmahzar


#تهذيب_نفس ٨

تقابل روح ونفس


شما درميدان مبارزه ايي قرار داريد كه درگيري بين روح ونفس است نفس ما امورپست
و روح ما امور متعالي را طلب ميكند
حال شما بايد دراين ميدان، روحتان را غلبه دهيد واگر شكست خورديد نبايد نا اميد شويد مثل لشكر امام حسين كه درظاهر شكست خوردند اما درواقع روحانيت بر پستي ها غلبه كرده است.
اساسأ شكستهاي ظاهري ما شكست
نيست ، كم آوردن فقط مربوط به معنويات است وروح بايد تعالي طلب باشد.
تمام تلاش ما بايد جهت يابي پيدا كند كه معنويات را تقويت كنيم ونفسانيات را محدود وسركوب نماييم.
وقتي انسانها نفساني
هستند باهم درگير ميشوند
در قاموس انسان روحاني ومعنوي، درگيري معنا ندارد.
كساني كه درامور مادي قصد درخشيدن دارند بدليل كمبود آنان در معنويات است. هرچقدر تدين ما اضافه شود دنبال درخششهاي كاذب نخواهيم بود.
شهيد وعالم وانسانهاي صالح خود بخود وعلي الدوام درحال نورافشاني ودرخشش هستند.

ادامه دارد
٩٦/٧/١٥
@darmahzar


#تهذيب_نفس ٩

ادامه بحث تقابل روح ونفس

هرچقدر معنويات خودرا تقويت كنيم ، نفسانيات ما سركوب ميشود
شيطان از روز اول تمام تمركزش از به درخشش خودش است
به خدا گفت من كه بيشتر ميدرخشم چون خلقت من از آتش است
پس چرا آدم را انتخاب كردي؟
اين درخشش ظاهر، مانع از تداوم بندگي او شد.
اينكه من از همه بهترم ارثيه شيطان است .
چنين فردي كه دنبال نفسانيات خودش است خودرا بالاتر ازديگران مي بيند وعيوب ديگران را بزرگ وعيب خودش را كوچك مي بيند .
يكي از علامات انسان نفساني اينست كه عيوب ديگران حواسمان را پرت ميكند وبه عيوب خود توجه نداريم.

البته امكان اصلاح فرد هست مشروط بر جد وجهد وتلاش وهجرت كردن .
علت اينكه گروهي از جبهه برگشتند وپيامبر فرمود شما از جهاد اصغر برگشتيد وجهاد اكبر باقي مانده يعني مبارزه روح ونفس باقي مانده است .

ادامه دارد
٩٦/٧/١٥
@darmahzar


#تهذيب_نفس ١٠

ادامه بحث تقابل روح ونفس

اگر كسي به جنگ ميرودتا به غنيمت ومال ومقام وكنيز زيبا رو برسد ، جايزه او همان زن ومقام و.... بوده است وديگر اجري بر خدا ندارد اما اگر كسي در مبارزه روح ونفس گام برميدارد ، اجر او علي الله است و خدا كل دنيا را هم به او بدهد ، چيزي نيست.
ذات وجنس فعل افراد با يكديگر فرق دارد مثلا من درس ميخوانم كه معرفتم افزايش يابد چون علم نور است ومرا به خدا نزديك ميكند ويا درس ميخوانم كه درجواب دادن به مردم كم نياورم وهمه جا بدرخشم پس قرب به حق وبندگي، در افزايش علم در كار نيست. دراينجا هردو ياد گيري دارند اما انگيزه ها وجنس عملكرد متفاوت است ، براين اساس موجوديت افراد هم فرق ميكند وشخصيت انسانها متفاوت ميشود
جهاد وجنگ هم اينگونه است جنگ يك نفر شيطاني وبراساس هواي نفس است وجنگ ديگري الهي است.

ادامه دارد
٩٦/٧/١٥
@darmahzar#تهذيب_نفس ١١

ادامه بحث تقابل روح ونفس

امام خميني ره ميفرمايند:

سازندگي روح مقدم بر هرچيزي است گرچه ايجاد جاده وقنات و.... بسيار مهم است اما آدم سازي خيلي مهم تر است ، اصلاح روح منجر به بركت كارهاي ظاهري هم ميشود
انسان اول بايد خودش را بسازد سپس ديگران ساخته شوند وبعد از آن آباداني وعمراني وسازندگي كشور را ايجاد كند تا اختلاس و دزدي وخيانت .... صورت نگيرد.
حتي در مورد فقرا هم بايد اول فكر اورا درست كرد سپس با پول، زندگي مادي اورا اصلاح كنيد ، او بايد بندگي كند وبداند كه خدا براي او بس است.
علت اينكه جهاد با نفس، جهاد اكبر است چون در هر جبهه ايي بخواهيم پيروز شويم اول بايد بر نفس غلبه كنيم
پيروزي واقعي دريك مبارزه ظاهري  منوط به مبارزه با نفس است .

اگر انسانها به خود توجه داشته وبا شيطان خوديت ومنيت مبارزه نكرده باشند علاوه براينكه نمي توانند تحولي ايجاد كنند ، مفسده هم درست ميشود
يعني مُصلح كه نيستند، هيچ مُفسد هم هستند.
چون منيت آنها بزرگ است .
بشري كه اصلاح نشده هراقدامي كه براي سازندگي انجام ميدهد از همه حيوانات بدتر عمل ميكند مثل امريكا كه قدرت اصلاح نشده است هركجا هم كه ميخواهد خدمات دهد في الواقع ميخواهد خودرا اثبات كند، لذابدنبال آن جنايت وفساد و....هم مرتكب ميشوند

ادامه دارد
٩٦/٧/١٥

@darmahzar

 

#تهذيب_نفس١٢

ادامه بحث تقابل نفس و روح

امام ميفرمايند: هيچ درنده ايي مثل انسان تربيت نشده، نيست واگر اين انسان اصلاح شد بيشترين اصلاحات را با بهترين كيفيت انجام ميدهد.
اگر دل را از قذارات و پليديها تطهير كنيم ومسير زندگي را جهت دهي نماييم بيشترين بهره برداري را خواهيم داشت.
مثلا ما حريص هستيم واين صفت مذموم است ولي اگر آنرا ساماندهي كنيم بجاي حرص به امور مادي ، حرص به علم را تقويت خواهيم كرد.
انسان بايد با هر عِده وعُده زشتيهاي قلبي واعضاء وجوارح را اصلاح كند، باشركت درجمع سالم واستفاده از ابزارهاي تنبيهي وتشويقي به اين امر مهم بپردازد.
اگر بدون تطهير قلب در محضر خدا وارد شويد (مثلا با حسادت قلب نماز بخوانيد ) خدا شمارا نمي پذيرد
طهارت وقبولي نماز به عدم آلودگيهاي اخلاقي است.
اگر تلاش كنيد اصلاح صورت ميگيرد گرچه ١٠درصد خوب شويد اما اگر استقامت به خرج دهيد فرج كلي حاصل ميشود.

امام درپايان ميفرمايند: خودتان ، خود را پاكسازي كنيد
حب دنيا امر متعفني است وبايد اين تعفن را ازخود دور نماييد

پايان
سلام بر ابا عبدالله الحسين
@darmahzar


#تهذيب_نفس ١٣

آلودگيهاي نفس

يكي از آلودگيهاي نفس ، عشق به دنياست
واگر قرار است انسان خودرا مهذب ونفس را تطهير كند بايد از رذيله حب دنيا خودرا رها كند
يكي از دنياهايي كه امام ذكر كردند حب شهرت وعلاقه به درخشيدن است . تا زمانيكه انسان گرفتار اين حب شهرت است، در واقع مرده است و وقتي اين حب را درخود بميراند تازه احيا ميشود.
كسانيكه حب شهرت دارند دائما در تفرقه واختلاف با ديگران هستند چون ميخواهند از همه مشهورتر باشند.
اگر همه ما بخواهيم اميرالمومنين و ولايت وشعائر الهي مشهور شوند ديگر بين ما اختلافي نخواهد بود.

البته اگرخدا كسي را مشهور كند ، اشكالي ندارد خود انسان نبايد علاقمند به اين رذيله باشد وبايد نفس را پاكسازي نمايد.

امام خميني ميفرمايند:
توجه كنيد وقتي از آن عالم آمديد چگونه بوديد؟(پاك ودور ازهمه رذايل)
حال چگونه زندگي كرديد آيا مسير را با طهارت طي كرديد ودر خدمت خدا وخلق خدا هستيد آيا در مسير مستقيم حركت مي كنيد
يا چپ و راست مي زنيد؟ ومنحرف ميشويد
طرف چپ تعبير به مغضوب عليهم وطرف راست تعبير به ضالين شده است
چنانچه اميرالمومنين درخطبه ١٧ فرمودند :
راست وچپ هر دو گمراه است و مسير بدون انحراف ، مسير الهي است كه منيتي در آن ديده نمي شود.

ادامه دارد
٩٦/٧/٢٢
@darmahzar


#تهذيب_نفس ١٤

امام خميني ره فرا جناحي بودن را آموزش ميدهند
حفظ اعتدال ودوري از جناح بازي وچپ و راست بودن .

انساني كه به هر سو غير از راه راست تمايل دارد، اگر به قدرت برسد آنرا به انحراف مي كشاند
ما بايد كاري كنيم كه به دين آسيب وارد نشود نه اينكه به نفع جناح خود عمل كنيم

براي تهذيب نفس هر قدمي برميداريد در ابتدا فكر كنيد ، روح وقلب خودرا تقويت كنيد در اينصورت جاده بندگي را بدرستي طي كرده ايد.
تمام مردم چه در مقامات بالا وچه در مقامات پايين ومردم عادي بايد تربيت شوند واز بديها پيرايش گردند
تا در سرزمين آنان خدا حكومت كند وهركس بدنبال منافع خود نباشد.
اكر افراد الهي شوند ديگر براي خود منيتي قائل نيستند وهمت آنها بر جلوه گري خداست.

ما بايد علاوه بر انقلاب ظاهري، انقلابي هم در باطن داشته باشيم ونفوسمان را هم منقلب گردانيم.
پوشش شيطاني را به پوشش رحماني تبديل كنيم يعني منيت را به خواست الهي تبديل نماييم.

اصلاح انسانها بر هر اصلاحي مقدم است
نميشود ما نفساني باشيم وبخواهيم ديگران راهم اصلاح كنيم
بايد سعي نماييم اول در انسانيت پيشرفت كرده سپس بدنبال پيشرفت در علم وتكنولوژي باشيم.

ادامه دارد
٩٦/٧/٢٢
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ١٥

حفظ انسانيت به چيست؟

امام خميني ره ميفرمايند:
حفظ انسانيت به حفظ اسلاميت وحفظ اسلاميت به حفظ وحدت است
يعني اگر وحدتي نداريم ، اسلاميت و انسانيت هم نداريم
در واقع امام اسلاميت وانسانيت و وحدت را دركنار هم گذاشته اند.

امام در ادامه ميگويد: اگر شما مي بينيد كه بر دشمن غلبه كرديد بدليل توانمنديهاي مادي وجسماني نيست بلكه روح وقلب واعتقادات حقه قوت پيدا كرده است كه نماد اصلي اين مطلب در جنگ ايران وعراق كاملا مشهود بود.
يعني اگر درظاهر دشمن بيروني را شكست داديد ولي نفس را شكست ندهيد ، روح قوت پيدا نميكند ودرجاي ديگر زمين ميخوريد ، عجب وغرور بر شما عارض ميشود وعقايد حقه تضعيف ميگردد.

انسان قبل از اينكه مكلف به اصلاح ديگران باشد بايد خودرا اصلاح كند وبا امانت وديانت واستحكام و قوت وارد هر عرصه اي بشود
مثلا جسم ما، زمان ما، آبروي ما..... همه امانت است و ما مالك آن نيستيم كه با هر بي مبالاتي به آنها آسيب بزنيم.

اگر درنفوس ما باقيمانده اخلاق طاغوتي هست، بايد
جد وجهد كنيم تا از بين برود واجازه ندهيم خلقيات استكباري در درون ما ريشه بدواند.
معلم خوب ، كتاب خوب، ذكرهاي خاص كارساز نيست مگر اينكه خود ادراك كنيم كه بايد نفس تطهير شود وشيطنت  از بين برود يعني تهذيب نفس ابتدا با اراده خود ما صورت مي گيرد.
مادرها بايد خودرا اصلاح كنند تا بتوانند فرزندان خودرا تربيت واصلاح كنند.
 اين اصلاح امكان پذير است براي همه مردم ودر هر رده ومقامي
كه باشند.
همانطور كه بر سپاه دشمن غلبه كرديد بر طاغوت باطني هم ميتوانيد غلبه كنيد.

ادامه دارد
٩٦/٧/٢٢
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ١٦

ممكن است ما حرص وبخل وكبر و.... داشته باشيم ، اما يك صفت خيلي خوب شكر هم داريم ، امام ميفرمايند همين يك صفت خوب را تقويت كنيد تا بر آن شيطنت كثير غلبه پيدا كند
كمن فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله.
با توكل بر خدا ميتوانيم طاغوت درون را از بين ببريم آنهم با توسعه دادن صفت خوبي كه داريم تا نفسانيات درون ما از بين برود.

همه ما بايد براي اصلاح خود به خدا پناهنده شويم مثلا اگر بخواهيم شكر را بعنوان يك صفت خوب  توسعه دهيم بايد بر حول وقوه خدا حساب كنيم.
حَوِل حالِنا يعني اگر انسان بخواهد تحولي انجام دهد ، براي خدا انجام دهد نه براي حظ نفس .
احسن حال از نگاه امام
اخلاص است يعني ناديده انگاشتن منيت ما وجلوه گري الوهيت حق.
اگر ميخواهيد آزادگي را طلب كنيد بايد از قيد نفس خارج شويد تا وقتي شيطان نفس فعال است حاكميت جمهوري اسلامي نيست بلكه غلبه نفس است.

اگر درون شما حزب شيطان غالب است وجهالت وكبر و.....
بر شما غالب است ميتوانيد همه آنهارا از درونتان خارج كنيد آنهم با دست خالي زيرا دستان خالي بيشتر بر خدا اعتماد دارند.

امام ميفرمايند:

عبرت بگيريد روزي همه ما زير خاك ميرويم واگر تعلل وكوتاهي كنيم زمان را ازدست ميدهيم ، مرگ خبر نميكند
سفر آخرت، خطرناك است زيرا امكان كاشت در آن نيست .
مزرعه فقط در دنياست اجازه ندهيد براي شما در آن عالم حسرت پيش بيايد ، بايد پاكسازيها را همين جا انجام دهيد.

ادامه دارد
٩٦/٧/٢٢
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ١٧

بحث رحمت

امام ره ميفرمايند:
همين الان شما تحت رحمت هستيد
سلامت ، هدايت، امنيت، عقل ، زمان، وجود رسالت، ولايت، قدرت اصلاح .... همه اينها مصاديق رحمت الهي است فقط بايد سعي كنيد برايتان بماند وتداوم داشته باشد
امام ميگويد: خدا براي شمااين همه رحمت گذاشته بعد شما به سراغ شيطان ميرويد؟
اگر دراين عالم از رحمت استفاده نكنيد ، در آن دنيا هم از رحمت بي بهره ايد وشفاعت شافعان در آخرت با هدايت آنان در دنيا صورت ميگيرد
يعني در دنيا، هدايت ودر آخرت شفاعت نصيب شما ميشود.
هرچقدر در دنيا از پيامبر اطاعت كنيم درآخرت از شفاعت پيامبر بهره مند ميشويم
شفاعت وجود دارد ما بايد قابليت استفاده و پذيرش آنرا داشته باشيم.
اگر در اين عالم رحمتهاي پياپي حق را قبول كرديم ، اينها بذر ميشود ودر آن طرف حظ رشد اين بذر را دريافت ميكنيم و اگر در اين دنيا گرفتار وسوسه خناسان بشويم ... واي بر اين كوري دائم ... واي براين غفلت ....

وظيفه ما اينست كه خودرا اصلاح كنيم وتا خودرا اصلاح نكرده ايم نميتوانيم حكومت صالحي تشكيل دهيم
حال چه حكومت گسترده درجامعه وچه حكومت در محدوده خانواده و محيط كار ...
ما بايد قلبا اسلام واحكام آنرا قبول كنيم سپس براي ديگران اجرا كنيم .
شيطان در درون هر فردي هست بايد مراقب باشيم كه اگر تهذيب صورت نگيرد، تخم گذاري ولانه ميكند.

افكار ناشايستي كه در ذهن شما خلجان ميكند
(مثلا بگوييد من بزرگترم من وزيرم ... همه بايد حرف مرا قبول كنند..)
اين شيطنت است كه دائم در درون ما تردد دارد وبايد اين من بزرگ را كوچك كنيم تا از بين برود.

پايان
سلام بر اباعبدالله الحسين ع
٩٦/٧/٢٢
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ١٨

سازندگي روح

امام خميني فرمودند: همانطور كه كاري انجام ميدهيد وبه ديگران خدمت مي كنيد،
الويت اول را خودتان بدانيد وسعي كنيد نفستان را از آلودگي دور كرده وتهذيب داشته باشيد تا خُلق خوب از شما به مراجعين هم سرايت كند يعني يك مسئول در جمهوري اسلامي نا خوداگاه يك مبلغ هم باشد ويك دعوت ديني هم انجام دهد.

من بارها يادآوري كردم كه سازندگي روح بر سازندگي جسم مقدم است، توجه به معنويات مقدم بر توجه به ماديات است.
اگر ميخواهيد كارهاي ظاهري شما سريع وصحيح انجام گيرد اول توجه به روحانيات داشته باشيد چون تمام امور ظاهري ما اصل و پشت پرده اش ، باطن آن امر است
معامله با خدا كيفيت كار را اصلاح ميكند وكارها به بهترين وجه پيش ميرود وزمان به سرعت بيشتري به فرد خدمات ميدهد.

ادامه دارد
٩٦/٧/٢٩
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ١٩

سازندگي روح

اگر كارشما خالص باشد وشيطنتي در بين نباشد همان كار جهاد سازندگي شما، عبادت هم محسوب ميشود .
شما رزمندگان كه از جانتان براي اسلام خرج ميكنيد بهتر است با امور سازگار با نفس هم مبارزه كنيد.
شما تكليف داريد، تحت نظر خدا وحضرت وليعصر هستيد و نامه عمل شما درحال عرضه شدن است بنابراين هرچقدر قدرت شما صحيح يا ناصحيح مصرف شود ، ثبت ميشود
پس سعي كنيد از قدرت براي خدمت به دين ونظام استفاده شود نه قلدري وديكتاتوري.

همانطور كه پاسبان دين هستيد پاسبان نفس هم باشيد واز نفس بخواهيد تابع دين باشد ونظر خودش راحاكم نكند.

در درون شما دو نوع ميل انساني وشيطاني وجود دارد.
از ميل انساني خود پاسداري كنيد وميل شيطاني را سالم نگه داريد.
همه بايد ببينند كه يك مومن در مقابل ظالم با قدرت ودر مقابل مردم خود، اهل رفق و مدارا
است در اينصورت ميل شيطاني كه قلدري است،درشما ديده نخواهد شد.

ادامه دارد
٩٦/٧/٢٩
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٢٠

سازندگي روح

امام خميني ره ميفرمايند:

همانطور كه هرشخصي موظف به اصلاح خود است، وظيفه دارد كه ديگران را هم اصلاح كند چون بني آدم اعضاي يك پيكرند وهريك از مردم، قطعات خود شما هستند .

امام خطاب به بانوان ميفرمايند: اول خودرا تهذيب كنيد سپس فرزندانتان را
يعني اگر شما بخيل وحسود باشيد حتمااين صفات رذيله به بچه شما هم سرايت ميكند.
كودكانتان را اسلامي بار بياوريد چون اسلاميت كه باشد حتما انسانيت هم هست .
در اسلام همه چيز هست موفقيت علمي ومادي وروابط صحيح وديدسياسي درست....
در مسلمان زندگي كردن است.
فرزندان را بگونه ايي تربيت كنيد كه در كارها خدا را مشاهده كنند، باور كنند كه عبد هستند وهرآنچه خدا ميگويد در دانشگاه ودر خانه ودر محل كار و... اِعمال كنند.
مادر، فرزندش را ومعلم، شاگردش را بايد تهذيب
كندكه اگر چنين نشد، هم فرزند وهم شاگرد اهل هوي وهوس ميشوند.

سعي كنيد آرام باشيد وضد يكديگر حرف نزنيد ، جناح مقابل را محكوم نكنيد اين خلاف انسانيت وخلاف نظر خدا وپيامبراست
سعي كنيد با عقلانيت يكديگر را متقاعد كنيد نه با نفسانيت همديگر را محكوم نماييد.

در نوشتن هم نفس را كنترل كنيد ودر مقاله وكتاب نوشتن هم تابع شيطان نباشيد وهمديگر را نكوبيد.
اگر همه به فكر تهذيب باشند واز نفسانيات پيرايش شوند به مملكت آسيبي نمي رسد.

ادامه دارد
٩٦/٧/٢٩
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٢١

سازندگي روح

امام خميني ره در سفارشي به فرزندان شهداميفرمايد:
پدران شما مهذب بودند شما هم مهذب شويد هرچقدر علم نافع نصيب انسان شود ، مهذب تر هم خواهد شد يعني وقتي بد وخوب را بشناسيم وياد بگيريم ، سعي بر اجراي صحيح هم خواهيم داشت.
كسي كه پهلوان است وقدرت جسمي خوبي دارد بايد سعي كند در علم وادب هم جاهل نباشد و پهلوان گردد وتنها در زور بازو مقدم نشود بلكه در ادب وانسانيت هم بر همه مقدم شود.

يكي از مصاديق تهذيب نفس اينست كه اشاعه فحشا وبدي را نداشته باشيد كه اشاعه فحشا، خود نيز فحشا است.
همديگر را با شايعه پراكني بدبين نكنيد در همين جامعه افراد خوب هم بسيار هستند.
 
حب وبغضها باعث نشود كه خوبيهاي يكديگر را نگوييم ، اساس حب وبغضها نفساني است.

سعي كنيد كه خيلي از امور را غمض عين نماييد يعني روي بديها چشم ببنديد تا فحشا ترويج پيدا نكند ومطرح كردن بديها بدليل حظ نفس نباشد بلكه براي مانع شدن ديگران از فرود در چاه باشد.

نصيحت كردن با تند گويي وتند خويي نباشد چنانچه به مالك اشتر فرمانده لشگر اميرالمومنين فحاشي 
كردند وايشان به مسجد ميروند وبراي او طلب مغفرت ميكنند.

ادامه دارد
٩٦/٧/٢٩
@darmahzar


#تهذيب_نفس ٢٢

سازندگي روح

امام ره ميفرمايند:
گاهي شما فكر ميكنيد فردي را با فلان كلامتان سركوب كرديد درحاليكه
خود شما سركوب شديد
وروح وروان شما از حالت اعتدال خارج شد
با زبان ملايم ولين هم ميتوان حرف زد وسازندگي صورت داد.

انبياء آمده اند كه آدم بسازند ومارا از انواع بديها دور كنند وبا فضايل آشنا نمايند
اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق
تمام انبياء آمده اند كه انسان را تربيت كنند تا همه عالم تربيت شوند
دعوت به صراط مستقيم همان تربيت است
چيزي كه چندين بار در روز درنمازهاي خود از خدا ميخواهيم
قول وفعل انبياء به ميدان ميايد تا انسان به كمال لازم خودش برسد وتمام مقاصد انبياء همين است .

مقصد تمام شرايع الهيه مثل تورات و انجيل ....
نشر معرفت است يعني اول بايد دانايي داشته باشيم ونشر معرفت تنها با خارج شدن انسان از ظلمات نفسانيات محقق
ميشود.

پايان
سلام بر اباعبدالله الحسين ع
٩٦/٧/٢٩
@darmahzar


#تهذيب_نفس ٢٣

نقش انبياء در تربيت انسانها

يكي از نقشهاي مهم ادعيه و دعاهايي كه از معصوم مأثور است ، جدا كردن انسان از تعلقات نامناسب مي باشد.( تعلق به ماده وماديات)

انسان متحير وسرگردان بواسطه هدايتهاي حضرات معصومين از تعلق به ظلمات عالم ماده نجات پيدا ميكنند ودر راه انسانيت گام بر ميدارند

بقيه راهها منتهي به راه حيوانيت وچهارپايان است وتنها صراط انسانيت، متعلق به انبياء و اولياء است.

وقتي انبياء وحضرات معصومين مارا دعوت ميكنند وما به جايي نمي رسيم ، دعا كردن را به ما ياد ميدهند
بيشترين دعا از امام سجاد عليه السلام وارد است
ايشان در زماني بودند كه رسما اجازه سخنراني نميدادند لذا مكتب انبياء را درقالب دعا آموزش ميدادند تا انسانهارا به هويت خويش آشنا كنند .
مقصد انبياء آباداني دنيا نبوده است بلكه ميخواستند به انسان ظلوم وجهول ، راه درست را آموزش دهند.
راهي كه تحت اشراف واحاطه حق است راهي كه يك طرفش نور مطلق است
الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الي النور
راه انبياء راه نور است وميخواهند با خارج كردن از دنياي تاريك مارا به آن نور مطلق برسانند.
طاغوت در مقابل خداست وهرچقدر حاكميت طاغوت محقق شود راه ماندن در دنيا ونعيم دنيوي هموار وبه ما توصيه ميشود.

ادامه دارد
٩٦/٨/٦
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٢٤

ادامه نقش انبياء در تربيت انسانها

افراديكه در اين عالم زندگي مي كنند در تاريكي اند . حال خداي سبحان انبياء را فرستاد تا آنهارا از تاريكي رها كند.
 اگر به عالم نور برسيد همه چيز شما ، كلام شما، علم شما، سمع شما، نيت شما... نور ميشود
صحبت از نور دائم است
جنس كلام وسمع ... از نور ميشود ودراين ضمن بايد به سرعت نور هم توجه كنيد كه چه سير عجيب وغريب وسريعي خواهد داشت وچه تحول عظيمي بسرعت صورت ميگيرد.
اگر چشم ظلماني را كنار بگذاريد چشم ملكوتي به شما داده ميشود وباطن امور را مي بينيد وگوشي به شما داده ميشود كه فقط پيام حق را مي شنويد .

امام خميني ميفرمايند:
حيوان دو پا (انسان)
آنقدر در عالم فتنه ميكند كه هيچ موجودي نميتواند فتنه كند وآنقدر كه اين موجود دوپا نياز به تربيت دارد هيچ درنده ديگري محتاج تربيت نيست
زيرا گرگ فقط گرگ است اما انسان تربيت نشده در آن واحد مار وعقرب وگرگ وپلنگ ... است .

انبياء آمده اند كه حيوان دوپا را حيوان ناطق كنند .

ادامه دارد
٩٦/٨/٦
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٢٥

ادامه بحث نقش انبياء در تربيت انسان

انسانهايي كه در تاريكي غرق شده اند و همه فكر وذهنشان خودشان اند، محتاج اوليايي هستند كه علي الدوام به آنها انذار وبشارت بدهند.

شريعت ما سهله است زيرا معتقديم كار مثبت را خدا ميكند نه ما
يعني انسان باحول وقوه حق انجام ميدهد.
رياضتهاي من درآوردي بسيار سخت است وارزشي ندارد زيرا در جاده شريعت طي نميشود.
اما رياضتهاي شرعي بسيار سهله است از آن نظر كه خدا انجام ميدهد وحول وقوه خدا به ميدان ميايد وخدا ناصر وياور ما ميشود اما اگر رياضت شرعي را به منيت خود منتسب كنيم ، حتما سخت ميشود واز سهولت خارج ميگردد.

كار انبياء اينست كه كفار ومنافقين ومنحرفين به دنيا (كج و معوج)را به راه اعتدال ومستقيم بياورند، از اين جهت مأموريت انبياء سخت است زيرا هيچوقت نتيجه كامل نگرفتند كه بتوانند همه افراد را مهذب وتزكيه نمايند.
حتي زمان ظهور كافر وجود دارد زيرا شيطان تا وقت معلوم( قيامت)
از خدا مهلت گرفته تا مردم را منحرف نمايد
بنابراين زمان ظهور هم ابليس هست اما نور ولايت آنقدر تشعشع دارد كه ابليس نميتواند در اكثر افراد نفوذ كند.

ادامه دارد
٩٦/٨/٦
@darmahzar


#تهذيب_نفس ٢٦

ادامه بحث نقش انبياء در تربيت انسانها

همه انبياء و روحانيون آمده اند كه بشر را بالا ببرند
مسئوليت انسان روحاني اينست كه تعليمات انبياء را به مردم برساند واز آنها دستگيري كند نه نظرات شخصي و سليقه ايي خودرا ، در اينصورت است كه مردم تهذيب وتربيت ميشوند.

( تربيت از ماده ر ب ب
به معني پرورش دادن است
وتربيت از ماده ر ب و
به معني افزايش دادن است )

انبياء آمده اند انسانهايي را كه شكل وصورت انساني دارند ولي درباطن حيوانند را اصلاح كنند وپرورش دهند وشخصيت وموجوديت آنهارا افزايش دهند.

ونكته مهم تر اينكه انبياء براي تربيت همه ابعاد انسان آمده اند وقصد آنها اصلاح جنبه فقط عقلانيت ويا فقط عمل ويا فقط عواطف انساني
نيست بلكه براي رشد وتقويت تمام ابعاد وجودي انسان هستند.
مثلا فردي كه كار خير ميكند ولي اعتقادات مشركانه دارد ويا بعضي از صفات رذيله را با خود يدك ميكشد، تحت تربيت رسل قرار نگرفته است.
بايد تمام ابعاد انسان رشد كند واز همه تعلقات رها شوند وهمه وجود با خدا معامله گردد
بدبختي هر انسان تعلق به ماديات است كه اورا از كاروان حركتي انسانها باز ميدارد.
هرچقدر از تعلقات مادي رها ميشويد توجهتان به مبدأ بيشتر ميشود وبيشتر به مقام ربوبيت پناهنده ميشويد.
عبدهرچقدر مولا را متصرف در امور ببيند ، بيشتر بنده خواهد شد ودر نتيجه صفات خدا هم در بنده محقق ميگردد و آثار ربوبيتش در بنده به نمايش درميايد

كُن لي اَكُن لَكْ
تو مال من شو
من هم مال تو ميشوم

پايان
سلام بر اباعبدالله الحسين
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٢٧

تربيت انبياء

امام خميني ره ميفرمايند
هدف همه پيامبران ابتدا تزكيه و پيرايش وسپس تعليم و آراستگي به انواع كمالات است
طبيعي است كه همه كمالات بايد از منبع وحي آموزش داده شود وبا وساطت انبياء صورت گيرد تا صراط مستقيم محقق شود . صراطي كه وصال به محبوب در آنست واعوجاج وانحرافي ندارد.
كل عالم مدرسه است ومعلمين اين مدرسه ، انبياء و اولياء هستند
وخود معلمين توسط خدا تربيت شده اند لذا ميتوانند تعليم وتربيت مردم را عهده دار شوند.
پس همه ما با هم  همشاگردي هستيم ( پير وجوان)
چون معلم ما يك نفر وآن وجود مقدس پيامبر است.
پيامبر ميخواهند همه مردم را تعليم دهد اما دسته ايي از مدرسه فرار (كفار) وخود را از آموزش وپرورش پيامبر محروم كردند.

ادامه دارد
٩٦/٨/١٣
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٢٨

ادامه بحث تربيت انبياء

معلم انبياء اولوالعزم خداي سبحان است و آنها مأمورند كه ساير مردم را تعليم و تربيت دهند . قران در سوره جمعه آيه ٢ ميفرمايد:
وهوالذي بعث في الاميين رسولا...
طبق اين آيه علت بعثت رسل اينست كه پيامبران تلاوتي داشته باشند وسپس پرورش و آموزشي به مردم بدهند.
آيه ميفرمايد: هوالذي يعني خدا اين كار را كرده است وكار هيچكسي نيست
٢-في الاميين يعني همه عالم بيسوادند وبا
سواد شدن از طريق وحي است گرچه تخصصهايي دارند اما اگر در سفره خانه وحي حضور نيابند ، بيسواد محسوب ميشوند
(نسبت به علوم انبياء بيسوادند
از نگاه امام خميني
راه تعليم وتربيت فقط راه انبياء است
اما آنچه مهم است: ابتدا پرورش صورت ميگيرد وسپس آموزش
شايد علت اينكه پيامبر شاهد در زندگي همه ماست ودرزندگي خصوصي ماوجود دارد بدليل اينست كه ما پرورش غير حضوري نداريم ، در غير حضوري از آموزش بهره مند ميشويم اما از پرورش بهره مند نخواهيم شد .

ادامه دارد
٩٦/٨/١٣
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٢٩

ادامه بحث تربيت انبياء

علمي كه پيامبر آموزش ميدهد مارا به كمال انسانيت ميرساند
الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الي النور....
مردم دو گروهند: ١-
افراديكه تحت تربيت انبياء قرار گرفته اند ومرتب از ظلمت بسوي نور ميروند ودائم السيرند وخدا آنهارا ميبرد نه اينكه خود بروند وهر توقفي را تاريكي ميدانند وحتي دركمالات هم متوقف نميشوند ودائم بسوي  كمال بي نهايت در حركتند واز طرفي سير آنان آسان است چون خدا آنهارا ميبرد
خدا وليّ مدعيان ايمان نيست بلكه وليّ مومنيني است كه هميشه احساس شاگردي پيامبر را ميكنند وتعليم وتربيت خودرا از دين وشريعت گرفته اند زيرا شريعت مارا از زشتيها وظلمتها ورذيلتها خارج ميكند.

خيلي ها ادعاي ايمان را دارند اما درظلمات مانده اندوغير از كسالت وبي نشاطي چيزي از خود بجاي نگذاشته اند درحاليكه مومن بايد با نشاط وبشاش باشد
وهركس نخواهد از اين وضعيت خارج شود در واقع نميخواهد مومن بماند.

٢-گروه دوم كفار هستند كه از فطرت به سمت جهل واز نور به سمت كفر واز نور اطاعت به سمت معصيت ميايند.

اگر حتي دريافت كمال را به خود نسبت دهيد هنوز در ظلماتيد وبسوي نور حركت نكرديد.

ادامه دارد
٩٦/٨/١٣
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٣٠

ادامه بحث تربيت انبياء

پيامبر اسلام بعنوان يك چوپان مردم را به توحيد واسلام دعوت ميكند
مقصد پيامبران آدم كردن ما بوده است
مرحوم شيخ عبدالكريم حائري ميفرمودند ملاشدن چه مشكل
آدم شدن محال است
اما امام خميني ميفرمايند اگر آدم شدن محال بود كه پيامبران مبعوث نميشدند
البته آدم شدن سخت است اما طبق فلسفه ظهور انبياء، محال نيست
وآنان آمده اند كه اين محال را ممكن كنند وبحول وقوه حق اين محال را جامع عمل بپوشانند.

تمام مشكلاتي كه داريم بدليل عدم ديد صحيح است.
وقتي عينك شرع به چشم ما زده نشود وفقط دنياي نزديك را ببينيم ، ديگر قيامت وعاقبت را كه كمي دورتر است را نخواهيم ديد
تربيت انبياء باعث ميشود آنطرف خط را هم ببينيم وزندگي دنيا را نازله ايي از زندگي حقيقي وآخرتي بدانيم
انبياء مبعوث شدند كه ما دلخوش به كپي ( زندگي موقت دنيوي) نباشيم واز زندگي اصلي لذت ببريم

ادامه دارد
٩٦/٨/١٣
@darmahzar


#تهذيب_نفس ٣١


ادامه بحث تربيت انبياء

چگونه به زندگي اصلي مراجعه كنيم وصحيح بميريم ؟
تمام دعوتهاي انبياء براي شناخت همين امر است كه دنيا چيست وما بايد به سمت چه كسي حركت كنيم ورابطه ما با بي نهايت مطلق چگونه بايد باشد
هرچقدر بيشتر دعوت انبياء را تقويت كنيم حجابها بيشتر مرتفع ميشود
در آنطرف خط بهترينها را براي ما گذاشته اند منتها بايد بكونه ايي زندگي كنيم كه بتوانيم از بهترينها استفاده كنيم.
اگر باهمه وجود درك كنيم كه نور خدا همه جارا فرا گرفته است در واقع تعليم وتربيت انبياء در ما به نمايش گذاشته شده است البته ادراك علمي كافي نيست بايد دل باور كند ويقين پيدا كند، صفحه تعليم انبياء ، دل وقلب ماست نه مغز وادراكات سطحي.
انبياء آمده اند كه همه خلق را به سمت يك خالق هدايت كنند
هدايت از طريق قران است ، رسيدن به حق از طريق كلام نبي ، قران وعترت است وتمام راههاي ديگر انحراف است.
انگيزه بعثت انبياء اينست كه نفوس از بديها تطهير شود
ثروت طلبي ودنيا طلبي ومقام طلبي را كنار بگذاريم ، منيت را فعال نكنيم ، بزرگترين افتخار ما بندگي باشد
(بي عنواني در قاموس طلبگي لذتبخش وافتخار است)

انبياء آمده اند كه بگويند حاكميت از آن خداست وعبوديت از آن خلق است.
پايان
سلام بر اباعبدالله الحسين ع
٩٦/٨/١٣
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٣٢

امام خميني ره  در بحث تهذيب نفس به آيه ٢ سوره مباركه جمعه اشاره ميفرمايند:
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه....
مومنين را تزكيه ميكند وبه آنها كتاب وحكمت آموزش ميدهد
قران به جهت تزكيه انسان بر او تلاوت ميشود واورا از آموزشهاي خاص بهره مند ميكند
تزكيه دراصطلاح يعني پيرايش و پاكسازي از هر ظلمتي كه درفرد وجود دارد
ونقش قران نيز جدا كردن انسان از ظلمت وتاريكي بخل وحسد وحرص و....است
حال بعداز تطهير باطني ومصفا شدن ، علم ومعرفت بر ظرف درون ما سرازير ميشود

امام خميني ره ميفرمايد:
اساس انگيزه پيامبران مبتني بر تزكيه وتطهير عيوب امت است
زيرا اگر ظرف پاكسازي نشود هرعلمي هم در آن ظرف كثيف بريزند ، آن علم هم آلوده ميشود.

امام ميفرمايند: هركسي نميتواند نور قران را ادراك كند
نور قران از غيب به ظهور درآمده لذا براي ادراك آن حتما بايد تزكيه وپاكسازي صورت گيرد واز انواع رذايل دور شود
بزرگترين آلودگي منيت انسان ونفس است
اگر فرد پشت حجاب نفسانيات باشد نميتواند نور قران را ادراك كندواساسا قلب لايق نميشود كه نور قران در آن ظهور وبروز كند
قران در تاريكي ها منعكس نميشود وقبل از آن بايد عقل وقلب صيقلي شود.

ادامه دارد
٩٦/٨/٢٠
@darmahzar


#تهذيب_نفس ٣٣

ادامه بحث تزكيه نفس

امام خميني به يك تقسيم بندي در مورد قران اشاره ميكنند كه:
قران يك صورت نازله حداقلي ويك محتواي تفصيلي و فراوان دارد
وفقط در صورتي ادراك آن دو صورت ميگيرد كه از انواع حجب دور شويم ( بالاترين حجاب
منيت انسان است.)
اگر انسان صورت باطني قران را ادراك كند نوع قرائتش متفاوت ميشود ، با قرائت بالا ميرود وقرب نصيب او ميگردد.

اگر پيامبر بر قلب ما قران ميخوانند به جهت تزكيه ورساندن ما به آن هدف والا يعني نزول علم ومعرفت و حكمت است .

اولين آيه ايي كه بر پيامبر نازل شد اقرأ باسم ربك الذي خلق بود
از اول امر به قرائت وياد دادن به ديگران شده است
در سوره علق ميفرمايد:
ان الانسان ليطغي حقا كه انسان سركشي ميكند
ان راه استغني همين كه خودرا بي نياز پندارد

اگر ما يك لحظه خود را بي نياز و مستغني از حق بدانيم ، طغيان خواهيم كرد.
تزكيه ويادگيري دو عامل مهم در طغيان نكردن انسان است.
طغيان وقتي از بين ميرود كه فرد عبد شود وبراي خود وجودي قائل نشود

ادامه دارد
٩٦/٨/٢٠
@darmahzar


#تهذيب_نفس٣٤

ادامه بحث تزكيه

انسان به مجرديكه در مال وعلم و توان و..... احساس بي نيازي ميكند به همان ميزان طاغي ميشود وعليه خدا هم ياغي گري ميكند.

طاغوت صيغه مبالغه است
مبالغه در طغيان

امام ره ميفرمايند: فرعون به جهت بي نيازي در مقام، طغيان كرد وخودرا محتاج به خدا نديد واگر تزكيه وتعليم داشت به اين مرتبه نزول نميكرد
متاسفانه ما براي تزكيه بهايي قايل نيستيم
ما بايد يادبگيريم كه چه چيزي را بدهيم وچه چيزي رابدست آوريم
بايد حرص وبخل را بدهيم تا جود وبخشندگي را كسب كنيم
حب دنيا را بدهيم تا حب مولي را بدست آوريم.
كسي كه بدون تزكيه نفس به علومي دست يابد، روز به روز بر طغيانش افزوده ميشود
وعقوبت طغيانش دراين عالم هم براو وارد ميشود.

امام ره ميفرمايند:
من نميتوانم شمارا پاك كنم شما هم نميتوانيد مرا پاك كنيد
همانطور كه هركسي موظف است خودش وضو بگيرد ودر وضو نميتوانيد كمك يكديگر باشيد، براي تزكيه هم هركس بايد خودش اقدام كند
شرايط مهيا است وهيچ بهانه وعذري وجود ندارد تا ما خود نخواهيم از بخل وحرص وحسد جدا نميشويم.

ادامه دارد
٩٦/٨/٢٠
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٣٥

ادامه بحث تزكيه

امام خميني ره ميفرمايند:
خداي سبحان حول وقوه مصفا كردن نفس را به شما عطا كرده است
ما ميتوانيم با وساطت اولياء خودرا از همه رذايل رها وپاكسازي كنيم.
اگر اين توفيق براي همگان حاصل شود
دنيا هم نوراني ميشود وهمچون نورقران تلالو خواهد داشت
علت اينكه سطح ادراكات ما دردنيا ضعيف است ، عدم تزكيه وتطهير ميباشد
اگر ما خودرا ازعيوب جدا كنيم، دنيا براي ما بيت النور ميشود.
دنياي ما روز وشفاف خواهد شد
پس همانطور كه نور قران انسان را تا مقام مقربين بالا ميبرد تزكيه هم قرب خاصي نصيب بنده ميكند.

در ادامه بحث امام ميفرمايد:
خداي سبحان در مورد هيچ نعمتي بحث منت را بكار نبرده است
اما در مورد تزكيه وتعليم كلمه منت را بكار گرفته است
لقد منّ الله علي المومنين
....... يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه...
اصل وجود ما وبسياري از نعمات ما با وساطت پيامبر اكرم است ولي خدا نميگويد بر شما منت گذاشته شده اماميفرمايد خدا برشما منت گذاشته وپيامبري ارسال كرده كه از طريق اوتزكيه و تعليم صورت گيرد
پس معلوم است اصل آمدن پيامبر براي آموزش وپرورش است.

ادامه دارد
٩٦/٨/٢٠
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٣٦

ادامه بحث تزكيه

آياتي كه برما تلاوت ميشود ، نجاسات را مرتفع ميكند وعيوب را پاكسازي مينمايد
اساسا قران آمده كه افراد را از حيوانيت جدا كند البته راه راهم نشان ميدهد ، تمام قصص قراني بر همين مبناي آدم سازي مطرح شده است تا راه قبول كمالات را آموزش دهد

اصلاح جامعه به دو چيز است:

قران
سنت پيامبر

واگر اين دورا به عنوان سبب تهذيب بگيريم
متوجه خواهيم شد كه راه ديگري براي پاك شدن نداريم

قران به دو چيز توصيه اكيد فرموده است:

به معنويت
به اقامه عدل

اين دو كار هم توسط پيامبر صورت ميگيرد

پيامبر تا زمانيكه حكومت تشكيل نداده بودند ، معنويات را تقويت ميكردند اما بعداز تشكيل حكومت
علاوه بر معنويات، عدل را هم توسعه دادند
البته اين سيره انبياء در طول تاريخ بوده است كه هم گرايش به معنويات را ترغيب كنند وهم از طريق گفتار و رفتار عدل را درجامعه پياده كنند
معنويات، ديدگاه ونگرش من را تغيير ميدهد وعدل، اجراي ديدگاهي است كه شما پيدا كرده ايد.

امام ميفرمايند:
معنويت بدون اجراي عدل فايده ندارد
معنويات را پياده ميكنيم تا ظلمي صورت نگيرد وهر چيزي سرجاي خودش قرار گيرد
بحث عادل بودن نيست بحث اقامه عدل است
اينكه من عادل باشم وبتوانم در جامعه عدل را برپا كنم.

ادامه دارد
٩٦/٨/٢٠
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٣٧
قسمت پاياني

ما نبايد امور معمولي را از خدا بخواهيم مثلا فقط نگوييم مرا ببخش بلكه علاوه بر آن مقام شفاعت را بخواهيم تا بسياري از مردم توسط شفاعت ما بخشيده شوند
در زيارت عاشورا مقام محمود كه همان مقام شفاعت است را طلب ميكنيم

پيامبر هم آموزش ميدهند كه فقط عادل بودن را نخواهيد بلكه اقامه عدل وبرقراري عدالت در كل نظام عالم را بخواهيد

امام ره ميفرمايند :
نه تنها پيامبراني كه تاكنون نازل شده اند ، اگر تا قيامت پيامبر وانبياء ميامدند براي تقويت معنويت واقامه عدل در جامعه بود و اساسا رويه اسلام غير از اين نيست كه در جامعه اسلامي بايد عدل پياده شود.

مقصد قران ومقصد پيامبر تصفيه عقول وتزكيه نفوس است
تصفيه عقول يعني عقل با هواي نفس مخلوط نباشد
وتركيه نفوس يعني نفس ما از همه شيطنتها وخباثتها و رذايل پيرايش شود تا به آنجا برسيم كه كلمه الله هي العلياء را در جهان بر قرار كنيم
وكل دنيا را حكومت الهي فرا گيرد و اين كار صورت نميگيرد مگر با تزكيه وتصفيه  وتعليم واقامه عدل.

پايان
٩٦/٨/٢٠
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٣٨

تقدم تهذيب بر تعليم

اسلام ديني است كه براي سازندگي افراد آمده است .
انسان ميتواند رذايل را دور وبه فضايل متصف شود
اينكه پيامبر تأكيد داشتند بعداز جنگ ظاهري به جهاد اكبر واصلاح نفس بپردازند به اين دليل بود كه در جهاد اكبر انسان با طاغوت درون خودش مبارزه ميكند
( نفس تربيت نشده طاغوتي است كه انسانيت وروحانيت ما را نابود ميكند)

اسلام ديني مادي معنوي است ، ماديتي كه اسلام قبول دارد در پناه معنويت است يعني اساس دين بر مبناي معنويت است.

اسلام آمده است كه مارا از انواع رذايل پيرايش كند
امام خميني خطاب به خواهران ميفرمايند شما موظفيد كه فرزندان مهذب تربيت كنيدوتا خودتون مهذب نباشيد نميتوانيد نسل مهذبي تربيت بنماييد
اگر مملكت داراي انسانهاي مهذب بشود همه مشكلاتش حل ميشود
سعادت كشور از طريق افراد مهذب است يعني ايمان او به مبدأ ومعاد از طريق پيرايش زشتيها وآرايش به صفات زيبا است .

ادامه دارد
٩٦/٩/٤
@darmahzar#تهذيب_نفس ٣٩

ادامه بحث تقدم تهذيب

امام خميني ره ميفرمايند:

اگر انسان تربيت نشود آسيبش از همه حيوانات بيشتر است چون مار در آن واحد فقط ماراست اما انسان تربيت نشده در آن واحد هم مار است هم سگ است هم خوك است .....
همه انبياء آمده اند براي تربيت انساني كه اگر سرخود باشد عالَم را به هم ميزند
(البته انبياء هم موفق نشدند)

انسان تربيت شده خود قانون متحرك ومجسم است يعني قانون درجسمي قرار گرفت كه در هركجا حضور مي يابد ، قانون اِعمال ميشود مثلا اگر در فلان جمع وارد شود آنجا دروغ نخواهد بود ، بي نظمي وارد نميشود.
وجود اين فرد نشان ميدهد كه بايد بديها ترك شود وخوبيهاهم اجراي صحيح داشته باشد.

اسلام ميخواهد تمام امور در خدمت انسان الهي قرار گيرد وقتي انسان منيت وحرص وبخل ندارد كائنات در خدمت او قرا ميگيرد
سخرلكم ما في السموات وما في الارض.
از نگاه انسان قانون وسيله ايست كه عدالت در جامعه ظهور يابد وسيله اصلاح اخلاق
وسيله تهذيب انسان
وسيله اصلاح اعتقادات
است
امام خميني ره ميفرمايند:
بايد قانون اجرا شود تا منيت ها تهذيب شود
قانون وسيله تهذيب است.

ادامه دارد
٩٦/٩/٤
@darmahzar


#تهذيب_نفس ٤٠

ادامه بحث تقدم تهذيب

تمام مسائل اسلام براي تهذيب است حتي سياست
قد افلح من زكيها وقد خاب من دسيها
حتما رشد كرد كسي كه نفسش را تهذيب واز بديها جدا كرد وحتما نا اميد شد كسي كه نفس را پنهان ودفن كرد.

تمام جنگهايي كه در زمان پيامبر واميرالمومنين اتفاق افتاده مربوط به تهذيب بوده است يعني افراد بايد از نجاسات باطني جدا مي شدند
مانع طهارت افراد ، كفار هستند كه بايد ازبين بروند وخود رزمنده هم همين كه به شدت تحت فرمان فرمانده است منيت اواز بين ميرود ومجاهدين هم با جهاد تهذيب مي شدند.

انسان الهي جنگ و زراعتش و... براي خداست حتي وقتي در مقابل دشمن قرار مي گيرد بخاطر خدا قرار مي گيرد نه براي هواي نفس
دسته ايي خيلي اهل عبادت بودند اما وقتي لازم بود در جبهه جنگ قرار بگيرند ، انجام وظيفه ميكردند.
پيامبر وامام علي قصد كشور گشايي نداشتند بلكه ميخواستند مردم را از دست مستكبرين نجات دهند.
تنها مقصد پيامبران واهل آنان تهذيب است
آنها حاضرند كشته شوند ومال واموال آنان غارت شود اما افراد مهذب شوند واز انواع رذايل اعتقادي وعملي و گفتاري پيرايش شوند.

ادامه دارد
٩٦/٩/٤
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٤١

تأثير آموخته ها بر تهذيب نفس

آيا علم به تنهايي ميتواند مارا از رذايل دور وبه فضايل متصف كند؟
امام خميني ره ميفرمايند:
دربعضي از آيات ملاحظه ميفرماييد كه فرموده يعلمهم ويزكيهم  يعني غايت هر امري، تهذيب است اما علم وسيله رسيدن به تهذيب وخوب شدن است پس هدف، عالم شدن نيست بلكه آدم شدن ومهذب شدن است.

قران وحكمت بايد در وجود ما قرار گيرد تا پس از تزكيه شدن، درما  تثبيت شود
واگر تزكيه نشويم عالم به همه علوم هم كه بشويم كمثل الحمار خواهيم بود
چنانچه حمار نميداند در پشت خود كتاب فقه حمل ميكند يا كتاب ضاله....
اگر كسي انبار علم داشته باشد وتزكيه نداشته باشد همان علم وسيله تباهي اوست.

معلمي شغل انبياء است اما تزكيه بايد هدف علم آموزي باشد.
يادگيريهاي ما بدون پيرايش، موجب فساد ميشود
همه سعادت انسان در تزكيه است.
شما سعي كنيد اگر تزكيه را مقدم بر تعليم نكرديد حداقل همدوش هم حركت كنيد يعني همزمان با يادگيري ، صفات ناپسند را از خود دور نماييد.
اگر ما تربيت ديني شويم اتاق فكر ما و وليّ ما كفار نخواهند بود
تمام مشكلات واختلافات بدليل عدم تزكيه است.
راست وچپ گمراهي است ، طريق وسطي راه بندگي است كه از طريق تزكيه وپيرايش نفس بدست ميايد.

ادامه دارد
٩٦/٩/٤
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٤٢

امام خطاب به گروهي از معلمين ميفرمايند:

بزرگترين دشمن ما خود ما هستيم اعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك
اگر اين دشمن(منيت) تربيت شد ، نفس ما اماره بالسوء نخواهد بود (خدا قابليت تربيت كردن خودمان را به ما داده است)

تمام كارشكنيها بدليل عدم تزكيه است
افراد يا جاهلند يا علم بدون تزكيه دارند فلذا آسيب ميرساند.
خدا علومي را كه بعنوان نوردرقلوب افراد وارد ميكند ، ظلمات فرد را برطرف مينمايد.
جوانها نفس مستعد دارند وميتوانند انواع كمالات را بگيرند وشما معلمين سعي كنيد كمالاتي را ظهور دهيد تا آنها بهره ببرند
آنهارا به ارزشهاي واقعي دعوت كنيد نه ارزشهاي موقتي مثل مال ومقام وجمال....

نقش انبياء اينست كه افراد را از ظلمت به سوي نور واز رذايل به سوي فضايل ببرند كه اين مسير الهي وبدون منيت است
هرچقدر علم اعوجاج داشته باشد درآيينه صيقلي شاگرد ، آن انحرافات ملاحظه ميشود .

ادامه دارد
٩٦/٩/٤
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٤٣

در لسان مطهر پيامبر خاتم، علم به سه قسم تقسيم شده است:
آيه محكمه
(اعتقادات)
فريضه عادله
(احكام)
سنه قائمه
(اخلاق)

اينكه در روايات بجاي استفاده از كلمه اعتقادات ، آيه محكمه آورده شده بدليل اينست كه آيه به معني علامت ونشانه است. در واقع اعتقادات بايد نشانه ايي باشد كه راه وصال به حق را نشان دهد.
يعني اگر اهل توحيد و اعتقاد به معاد وعدالت..
هستيم بايد همه آنها نشانه وابزار رسيدن به حق باشد (محبوب مطلق)
گاهي فردي يك عمر اهل تدريس علم كلام است اما گاهي خود عقيده اش حجاب است واو را به خدا نميرساند ودر نهايت به مبدانميرسد
 چون منيت وقيل وقال بيشمار دارد ودائم متوجه عالم ماده است وآن علم نشانه خدا نبوده ويك امر نفساني است
بعضي از علما معتقدند: علوم دو دسته هستند
مقدمه
غايت
اما ما اين تقسيم را قبول نداريم زيرا علم غايت نيست ، تمام علوم مقدمه هستند
حتي علم توحيد وحتي علم احكام واخلاق.
انتهاي خط ، خداست كه بايد بوسيله علم به آن برسيم وغايت، وصال وشناخت حق است اما علم نور مي اندازد كه ما حق را و وصال به آنرا بشناسيم.

پايان
سلام بر اباعبدالله الحسين
٩٦/٩/٤
@darmahzar


#تهذيب_نفس ٤٤

مقدمه بودن علوم

امام خميني ره  ميفرمايند :
تمام علوم مقدمه است هيچ علمي في نفسه منظور نظر نيست
منتها هرعلمي مقدمه امري است . علم توحيد مقدمه موحد شدن قلب انسان است
گاهي افراد ساليان سال علم توحيد را ياد مي گيرند يا توحيد علمي دارند يعني از طريق علم به اين امر رسيده اند كه كل عالم وحدت وانسجام دارد وتمام روزگار خودرا صرف تعليم اين مسئله ميكنند ولي درنهايت موحد نيستند
مثلا عالِم به علم توحيد هست اما ميخواهد خانه بخرد ، دستش را جلوي ديگران دراز ميكند وديگران را موثر ميداند درحاليكه تنها موثر درعالَم، اوست
او حكيم است او قدير است او عالِم است
پس دانسته هاي ماكافي نيست
بايد دانسته ها در عمل اجرا شود تا موحد حقيقي محسوب شويم .

موحد چو زر ريزي در برش          چوشمشير هندي نهي بر سرش
اميد وهراسش نباشد به كس    همين است معناي توحيد وبس

بايد دل آرام باشد وبا نوسانات مختلف نلرزد
خدا ثابت وما متغير هستيم يعني خداي كودكي وجواني وپيري
ثابت است وهمه كارها به عهده اوست

گاهي افرادي كه درظاهر علم توحيد دارند تزلزل قلبي آنها از بقيه بيشتر است چون اين علوم براي آنها آيه ونشانه نيست ( علم نشانه ايي است كه معلوم حقيقي وقدرت بي نهايت را به ما نشان ميدهد)

ادامه دارد
٩٦/٩/١١
@darmahzar


#تهذيب_نفس ٤٥


ادامه بحث مقدمه بودن علوم


تمام علوم شرعيه هم مقدمه معرفت خداست .
همه علوم و يادگيريها مقدمه است براي رساندن ما به خداي سبحان.
در اين زمينه علم فيزيك وشيمي واصول فقه هيچ فرقي ندارد منتها بعضي مقدمه قريب است وبعضي مقدمه بعيد ، مهم اينست كه تمام علوم مقدمه رسيدن به معبود مطلق است.

اعمال عبادي هم مقدمه معرفت خدا ودستيابي به توحيد است و هدف نميباشد .

اگر مي بينيد ٤٠الي٥٠ سال خوانديم ونوشتيم ويادگرفتيم ولي توحيد حقيقي در زندگي ما وارد نشده بدليل اينست كه نميدانيم علوم مقدمه است نه هدف وغايت .
حتي اگر بخشي از علم فقه كه در سياست
مُدُن و شهرسازي و امور اجتماعي است بازهم مقدمه عمل ورسيدن به حقيقت است .
حتي يك خانواده سالم داشتن و تربيت صحيح فرزندان نبايد غايت يك خانواده  باشد بلكه بايد آنرا مقدمه رسيدن به معلوم مطلق قرار داد .

ادامه دارد
٩٦/٩/١١
@darmahzar#تهذيب_نفس   ٤٦

ادامه بحث مقدمه بودن علوم

خيلي از اوقات علوم رسمي مانع ذكر است يعني ما بايد ياد بگيريم وحقيقتا بكار ببنديم و هم هدف را مدنظر قرار دهيم.
مقدمه واجب، واجب است اما نبايد در آن توقف كرد . يادگيري علوم، مقدمه رسيدن به حق و واجب است بشرطيكه حجاب ومانع وصال نشود.
گاهي آنقدر مشغول به مقدمه هستيم كه از هدف باز مي مانيم مثلا آنقدر در علم مي مانيم وبه جدل وبحث وغرور وعجب گرفتار ميشويم كه از خدا غفلت كرده وهدف اصلي را گم ميكنيم ، چه در علوم فقهي وفلسفي وكلامي جه علوم طبيعي و.... اگر هركدام از اينها را براي رسيدن به حق ياد نگيريم منتهي به رذيله اخلاقي ميشود وبوسيله خود علم، از خدا دور ميشويم .
وقتي اساس كار بر تهذيب نباشد گويا علم در ظرف نجس ريخته شده كه ظرف نجس، محتويات داخل آنراهم نجس كرده است.
بايد در ظرف پاك وتطهير شده ومهذب علم را سر ريز كنيم تا علم مصفا به ما تحوبل دهد .
تمام مقصد يادگيري و علم آموزي، براي خارج كردن انسان از حجاب است
(حجاب نوراني وظلماني) گاهي حتي عبادات هم حجاب نوراني ميشود ومارا به خدا نميرساند.

در روايت ميفرمايد: خداي سبحان ٧٠ هزار حجاب نوراني دارد يعني ٧٠ هزار كار خير كه جنس آن از نور است اما ما را به خدا نميرساند. معصيت وحجاب ظلماني كه ديگر جاي خود دارد..

ادامه دارد
٩٦/٩/١١
@darmahzar


#تهذيب_نفس   ٤٧

ادامه بحث مقدمه بودن علوم

علوم عقلي مثل فلسفه وجكمت ذهنيات است يعني هيچ عينيت وتحققي در خارج وصورت ظاهري ندارد اما بايد يادگيري آنها سبب رسيدن ما به خدا باشد حال همين علوم ذهني وشريف اگر مارا به خدا نرساند، حجاب ميشود وسبب گمراهي.

"اساسا هرعلمي كه مارا از مقصد دور كند ، حجاب است حتي علم طلبگي"

علوم بايد مارا به مبدأ نور برساند نه به انوار متعدد . يعني علم نبايد موجب رساندن ما به فرد نيكو كار ويا كار خير ويا.... باشد بلكه بايد به  منشأ اصلي 
كه خداي سبحان است، برساند .
در واقع علم اين زور وقدرت را دارد كه مارا به خدا برساند وراهكار آن همانا تهذيب ودوري از غرور وغفلت و كبر وحب دنياست.

ادامه دارد
٩٦/٩/١١
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٤٨

بحث تأويل

ريشه تأويل ، أَوُل به معناي رجوع به ريشه است
بعضي از مفسرين در مورد آيات ، تأويل دارند وباطن واصل و ربشه آنرا مي بينند
حال امام ميفرمايند علم تأويل با تهذيب  وتطهير نفس از بيماريهاي اخلاقي، نصيب افراد ميشود و نوع نگرش فرد مهذب با ديگران متفاوت مي گردد.
اگر واقعا تقوي داشته باشيم از لايه هاي باطني قران و ٧٠ بطن آن مطلع ميشويم

قران ميفرمايد: تأويل آيات را فقط خدا و راسخين در علم ميدانند كه پيامبران واولياء هستند اما علماء امت هم به اندازه ايكه باطن خودرا تطهير كنند از علم تأويل مطلع ميشوند بطور مثال ابن عباس ميگويد من از راسخين در علم هستم واز تأويل قران مطلعم.

همانطور كه دربخشهاي قبلي عرض كرديم ابتدا بايد تهذيب صورت بگيرد سپس تعليم .
زيرا تا نفس تزكيه نشود نميتواند پيام حق را دريافت كند ، دل بايد به ميدان بيايد تا پيام الهي به سمع وقلب انسان برسد واگر پيامهاي الهي در دل ما وارد نشود حتي اگر گوش بشنود وزبان هم بگويد ، موقع كار وعمل كه ميشود كاربرد اصلي را در زندگي ما نخواهد داشت.

ابتدا تزكيه سپس تعليم وبعداز آن تحول صورت ميگيرد ودر نهايت شهود حاصل ميشود ( بنابراين اگر يادگيري داريم اما تحولي در زندگي ما رخ نميدهد بدليل عدم تزكيه است.
در ابتداي سوره حشر ميخوانيم تمام نظام عالم به طرف خداي سبحان شناور هستند واگر تزكيه و تعليم با هم باشند،
ما حركت و شناوري عالم را به طرف حق شهود ميكنيم و مي بينيم و هماهنكي نظام عالم را مشاهده و ادراك مي نماييم.

ادامه دارد

٩٦/٩/١١
@darmahzar


#تهذيب_نفس  ٤٩

ارتباط تهذيب وتعليم

در روايات ميفرمايد اللهم ارني الاشياء كما هي خدايا همه چيز را همانگونه كه هست به من نشان بده يعني باطن همه چيز عبد وذلت در مقابل حق است واز طرفي همه اشياء اعم از جماد ونبات وحيوان وانسان شعور دارد
حال از خدا ميخواهيم اين عبد بودن نظام عالم را به من نشان بده تا هرگز از كسي كه مثل خودم ذليل وعبد است، متوقع نباشم وهمه چيز را از خدا بخواهم
زيرا چاقو به فرمان خدا گلوي اسماعيل را نبريد و آتش به فرمان حق بر ابراهيم سرد شد در حاليكه كار چاقو بريدن و كار آتش سوزاندن است .

علم تهذيب و پيرايش هم به تنهايي فايده ندارد همانطور كه علم به تنهايي فايده ندارد. بايد پيرايش، عالمانه باشد واگر تهذيب كور كورانه وجاهلانه باشد دچار افراط وتفريط ميگردد.
مهذب كور كورانه وبدون علم سستي وفشلي مياورد بگونه ايي كه فرد ظلم پذير شده واز مقابله با بي عدالتي به بهانه مهذب بودن دوري ميكند .

علم وعمل دو بال هستند وهردو براي پرواز لازم ميباشند
اميرالمومنين فرمودند: دو گروه كمر مرا شكستند عالمي كه اجراي خوبي ندارد ومجري كه علم ندارد وجاهلانه عمل ميكند.
بنابراين اگر ميخواهيد بندگي حقيقي كنيد بايد علم وعمل درست را به ميدان آوريد.

پايان
سلام بر ابا عبدالله الحسين ع
٩٦/٩/١١
@darmahzar


#تهذیب_نفس ۵۰

امام خمینی ره میفرمایند:

علم بدون عمل نه تنها اثر مفیدی بر انسان ندارد بلکه گاهی مضر است ونتیجه ایی برآن بار نمیشود.

برای عروج انسانیت دوبال لازم است : علم و عمل
با یک بال رشدی حاصل نمیشود وصعودی نصیب انسان نمیشود
اگر علم با عمل باشد ، انسان را به مراتب انسانیت میرساند .

نقش مهم علم در زندگی باید تهذیب وپاکسازی باشد ، پاکسازی از خلقیات رذیله وجدایی از تعلقات دنیوی (میزان تعلق به عالم ماده کاهش یابد.

آنقدری که انبیاء افراد رابه تهذیب توجه میدادند به همان اندازه به یادگیری توجه نمی دادند
اگر ما درست یاد بگیریم خود به خود اثر تهذیبی را میگذارد
فایده تهذیب از فایده علم بالاتر است گرچه علم فایده عجیبی را برای انسان دارد اما اثر تهذیبی که بدنبال علم ایجاد میشود از اثر علمی که تهذیب نداشته ، بیشتر است
اساسا با علم تنها نمیتوان پرواز کرد.

ادامه دارد
۹۶/۹/۱۸
@darmahzar


#تهذیب_نفس  ۵۱

امام خمینی ره  میفرمایند:
اگر ما یادگیری داریم اما تنگ نظریم ، اگر یادگیری داریم ولی مادیات دیگران به چشم ما میاید، اگر یادگیری داریم اما حسادت داریم، اگر یادگیری داریم اما پروای در گفتار نداریم،
اگر یادگیری داریم ودروغ میگوییم، اگر یادگیری داریم وبه خلق وخالق بدبین هستیم، اگر یادگیری داریم واز رحمت خدا نا امید هستیم ، علم ما کوچکترین ارزشی ندارد ونورانیتی برای ما ایجادنکرده است وسلامتی اخلاق وعقل برای ما ایجاد نشده است.

امام همچنین درمورد شعار استقلال وآزادی فرمودند:
نه آزادی به تنهایی ونه استقلال به تنهایی کارگشاست وسعادت ملت در گرو آن نیست
سعادت ملت رسیدن به معنویت است . حتی ادب هم به تنهایی فایده ندارد ، ادب باید توام با معنویت باشد.
همه اینها لازم است ولی کافی نیست.
چیزی که سعادت بشر را بیمه میکند، معنویات است لذا هرچقدر در توان شماست برای بدست آوردن معنویات تلاش کنید وزحمت بکشید.
تمام ویرانیهای دنیا بدلیل علم بدون تهذب است .
علم هست اما منفعت طلبی شخصی هم هست،
علم هست اما انحصار طلبی هم هست....
علم باید همراه عمل ومهذب باشد.
تمام انحرافاتی که در هر کجا پیش میاید بدلیل اینست که مراکز تعلیم وتعلم ، مهذب نیست
تا زمانی که فرد تعهد نداشته باشد واز منیت تطهیر نشود ، در صراط مستقیم نیست
تحصیل انسان بدون هدف اسلامی، انحراف آور است یا فرد را به سمت شرق یا غرب سوق میدهد.

ادامه دارد
۹۶/۹/۱۸
@darmahzar


#تهذیب_نفس ۵۲

امام خمینی ره خطاب به حوزویان فرمودند:

قرایت و یادگیری باید به اسم رب باشد
اقرأ باسم ربک
اگر قرائت به اسم خود باشد، غرور میاورد
اکثر کسانی که دین جدید آوردند مثل بهایی ها وکسرویها و.... همه اهل علم بودند اما از سادگی مردم سوء استفاده کردند و دین جدید بوجود آوردند.

همانطور که هرچقدر انبار بزرگتر باشد ظلماتش بیشتر است انسانی هم که نمیخواهد عبد باشد ، گناه  اوبیشتر میشود وهمه علم او منجر به تاریکی میگردد .
علمی برای انسان نور دارد که بخواهیم با آن هدایت شویم ، علمی که بخواهد مارا مقبول کند ویا مرجع دیگران بشویم ویا.... انحراف است.
چون منیت بر آن حاکم است.
گاهی فرد یک عمر ریا کرده است اما نفهمیده
خط کش و موازین هست
ما باید دائم خود را چک کنیم اما متاسفانه ازاین چک کردن غافلیم ، باید با خط کش دین خود را بسنجیم .

حضرت امام اهل علم را دعا فرمودند : زادهم الله شرفا وعظیما
خدا شرافت و عظمت آنها را زیاد کند اما روحانی و طلبه باید تهذیب اخلاق داشته باشد روحانی نمیتواند فاقد اخلاق کریمه واعمال صالحه باشد
ما نباید خود را از درجه اعتبار ساقط کنیم ودزد لباس باشیم .

دوام دریچه رحمت  واجرای یادگیریها باید توام با تهذیب باشد .

ادامه دارد
۹۶/۹/۱۸
@darmahzar#تهذیب_نفس ۳۵

امام صادق ع فرمودند:

علم ، نور است و خدا در دل هرکس بخواهد می اندازد .

بنده باید دلش را پاک کند تا این علم در آن واقع شود
کسی که حسود است، شهوت قدرت و مقام دارد ... خدا در دل او نور نمی اندازد تا علم پاک نشود ، نوری واقع  نمیشود .
دل باید از انواع امور نامناسب ، خالص شود تا خدا عنایت کند و دل را به یکباره پر از نور کند .

غزالی هم خیلی علم داشت (کتاب مهجه البیضاء توسط فیض کاشانی در ۱۰ جلد نوشته شده که پالایش کتاب احیاء العلوم غزالی است ) اما در پایان نور حقیقت شیعه شدن در دل او روشن وقذف نشد.

ما باید خیلی از امور را مراعات کنیم
هرحرفی را نزنیم
هرقضاوتی را نکنیم
هرفکری را نداشته باشیم
.....
تا دل به یکباره پر از نور حقیقت شود.

امام خمینی ره میفرمایند: به جان دوست قسم که اگر علوم الهی و دینی ما را به هدایت راهنمایی نکند وتهذیب ننماید ، پست ترین شغلها از آن بهتر است چون شغلهای دنیوی برای دنیای شما فایده دارد اما اگر علوم دینی همراه با پیرایش نباشد نه به درد دنیا میخورد نه به درد آخرت .

شما فقه واحکام یاد میگیرید اما اگر قصد اخلاص و  قرب به خدا نباشد هیچ فایده ایی برای شما  ندارد  و فقط وزر و وبال است  و وبال هم گناه است.

ریا حرام است واگر یادگیری برای ریا باشد، یادگیری هم حرام است و به ضرر جامعه مسلمین وبه ضرر کل دنیا و آخرت است .

ادامه دارد
۹۶/۹/۱۸
@darmahzar


#تهذیب_نفس  ۵۴

بالاترین علم، علم توحید است اما اگر با تهذیب نباشد بازهم بار و وبال و موجب کبر و نخوت است

قران در سوره مریم آیه ۱۶ میفرماید : اذا نتبذت
مریم خودش را نسبت به خانواده اش کم می بیند با اینکه از بچگی در معبد بوده است وغذای بهشتی تناول میکرده  یعنی این سابقه برای او غروری ایجاد نکرده است .

امام میفرمایند: حتما درس بخوانید وتحصیل
فقاهت کنید واگر درس نخوانید ماندن شما در حوزه حرام است .اما به همان میزان‌ برای تهذیب نفس هم زحمت بکشید
هر قدمی که برای یادگیری بر میدارید یک قدم هم برای کوباندن نفس بردارید.

یک طالب علم از تمام واجبات عقلیه و فرايض شرعیه بر او واجبتر است که به اصلاح خود بپردازد چون هر علم مقدسی در ظرف پر از آلودگی ، نجس وآلوده میشود
اگر ظرف ما کبر وغرور وحسد.... داشته باشد یعنی پر از آلودگی است .

انسان تا خودش تربیت نشود نمیتواند کسی را تربیت کند
پرهیز وتقوای ما موجب توفیق پرورش دیگران میشود.

ادامه دارد
۹۶/۹/۱۸
@darmahzar


#تهذیب_نفس  ۵۵
 
درس خواندن به تنهایی انسان را جزو سپاه خدا قرار نمیدهد بلکه باید ایمان به غیب همراه آن باشد یعنی باور کنم که این عالم باطنی دارد
باور کنم دلی دارم که محب خدا واولیای الهی است .
ظرف محبت ، فلب است اگر انسان کنار یادگیری ، توجه به غیب ( خدا وملایکه و امام زمان و فلب مومن) کند واگر درس را برای خدا بخواند تا بی نهایت سیر میکند وبه جایی خواهد رسید که غیر خدا را نخواهد دید.

علوم اسلامی را با نفوس اسلامی تکمیل کنید یعنی: ۱-اگر میخواهیم علم اسلامی را یاد بگیریم باید نفس ما تسلیم حق باشد تا علوم در ما جای بگیرد .
۲-هرچقدر با انسانهای مهذب بیشتر سر وکار داشته باشیم یادگیری ما صحیح تر و سالم تر است.

باید افراد قبل از اینکه عالم بشوند ، مهذب گردند یعنی ظرف را تطهیر کنند .
اگر کسی بعد از علم دچار تکبر شد یعنی ظرف وجودش را تطهیر نکرده است.

افرادیکه مبلغ دین هستند باید صد در صد به دین معتقد باشند ، باید باور داشته باشند که دین ما برتر از همه ادیان است .در غیر اینصورت بیشترین ضرر را به دین خواهند زد .

پایان
سلام بر اباعبدالله الحسین
۹۶/۹/۱۸
@darmahzarمحتوای مرتبط