.


نکات و پیام های سوره مبارکه فلق 10
*خدایا از شر حسود به هنگامیکه حسد میورزد به تو پناه میبرم
 ١٠:١٩ - 1394/05/26 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب>>

نکات و پیام های سوره مبارکه فلق 9
نفاثات سخن چینها ونمامها هستند .
 ١٠:١٧ - 1394/05/26 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب>>

نکات و پیام های سوره مبارکه فلق 8
خدایا به توپناه میبرم ازشر وجود نفسانیات و زنان ساحره.
 ٠٩:٥٨ - 1394/05/26 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب>>

نکات و پیام های سوره مبارکه فلق 7
*همه امور نگران کننده غاسق است زیرا ظلمتی برما وارد میکند و ما از ورود این ظلمت و نگرانیها باید به خداوند پناه ببریم.
 ٠٩:٥٥ - 1394/05/26 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب>>

نکات و پیام های سوره مبارکه فلق 6
غاسق ، بدن ظاهری ماست که محجوب شدن ما به تاریکی بدن ، شر است زیرا توجه به بدن درحدزیاد مانع از توجه انسان به خدامیشود.
 ٠٩:٣١ - 1394/05/26 - تعداد نظرات : ٠ ادامه مطلب>>

2 صفحه بعدی >>