.

رموز موفقیت

1-   قدافلح المومنون. قطعا مومن رستگار است
طبق آیه فوق در ساختار ایمان غیر مومن تزلزل ایجاد شده است.وچنین فردی باور ندارد که میتواند در خانواده واجتماع موفق باشد
بنابراین برای مصون ماندن از هرنوع آفت بی ایمانی، ابتدا متوجه این امر باشیم که حتما وقطعا خدای سبحان ظرفیت موفقیت ورستگاری در زندگی را برای بندگانش فراهم کرده است واوهرگز تکلیف مالایطاق نمیکند .

2-   انسان موفق، موفقیت خودرا در تحقیر وآسیب رسانی به دیگران نمی بیند

3-   انسان موفق با توانمندی وپایداری واستقامت وصبوری برای رسیدن به هدف تلاش میکند وخودرا در مسیر سراب قرار نمیدهد.

4-   انسان موفق به ملامتها وسرزنشها وقعی نمی نهد واز صحنه سعی وکوشش جدا نمیشود واز شکست هراسان نیست.

5-   انسان موفق، عزم و اراده ای قوی برمبنای واقعیات اطراف خود دارد و بدنبال شعار دادن صرف نیست.

6-   انسان موفق به مشکلات وگرفتاریها، زیبا می نگرد وبا شکر نعماتش، خودرا شاداب وبا نشاط نگه میدارد.

7-   انسان موفق درگفتارش بی پروایی وعنان گسیختگی نداردو با استفاده از الفاظ نازیبا شخصیت خودرا دچار چالش نمیکند.

8-    انسان موفق خود را دوست دارد پس از آلودگی و نجاست ظاهری و باطنی جدا می شود.

9-    انسان موفق ایثارگر است یعنی ابتدا خود را تطهیر می کند سپس از کمالات خود به دیگران ایثار می نماید.

10-  انسان موفق از مردم متوقع نیست و از خود نیز مطالبه نابجا ندارد و در رابطه با استطاعت و تواناییش ، واقع گراست .حسرت نمی خورد و به خود دروغ نمی گوید.

11-  انسان موفق هر روز را آخرین روز زندگی میداند لذا سعی میکند تمام مافات را جبران نماید.

12- انسان موفق وقت خود را به غصه خوری برای ناراحتیهای خود و دیگران ، نمی گذارد بلکه برای مشکلات کار میکند وهمدردی فعال ومثبت دارد.

13- انسان موفق قوت وقدرت را از خدای قدیر مطلق طلب میکند پس هرگز ناتوانی وسستی بخود راه نمیدهد.

14-   انسان موفق زندگی بدون لذت وتحول وحرکت مثبت را نمی پسندد بلکه خواهان زندگی مملو از شادی ونشاط در مسیر صحیح وبا هدف است.

15-انسان موفق به پاکی ونظافت جسم اهمیت میدهد زیرا جسم را مرکب روح میداند و باور دارد که آلودگی جسم بر باطن وروح او تاثیر دارد.

16- انسان موفق به کارهای ارزشمندخود بها میدهد وانجام آنرا به حول وقوه حق میداند.

17-  انسان موفق برحسنات واعمال خیر مداومت دارد وپشتکارواراده صحیح را ضامن به ثمررسیدن اعمال میداند پس دچار خستگی ذهنی وناامیدی نمیشود.

18- انسان موفق دانسته هارا بخاطر میسپاردودر صورت نسیان خودرا در صحنه تذکر قرار میدهد.

19- انسان موفق سعی میکند با عملکرد صحیح، همه اورا دوست بدارندواز هرچیزی که موجب تنفر میشودپرهیز میکند.

20- انسان موفق با بدیها به خوبی معامله میکند .

21- انسان موفق فقط از خدا کمک میخواهد.

22-انسان موفق ، حق شناس است قدر زحمات گذشتگان و خیر رسانان فعلی را میداند.

23-    انسان موفق بیش از دریافت، پرداخت کننده است ؛ انبساط و شادابی خود را در بذل محبت ، احترام به دیگران، آموزش معرفت و علم ، وبهره مند کردن دیگران از مال خود میداند.

24- انسان موفق محاسن دیگران را بازگو میکند زیرا طبق قانون جذب ، تعریف از دیگران انسان را متخلق به آن صفت حسنه میکند.

25- انسان موفق میداند که هر روز شانیت همان روز را دارد پس میتواند تغییرات اساسی در زندگی خود بدهد.

26- انسان موفق شکایت نمیکند ، اعتراض ندارد بلکه برای اصلاح خود وسایرین دعا میکند.

27-  انسان موفق منطق صواب ودرست گویی دارد ، محکم کار ودرست کار است.

28- انسان موفق قانون پاداش را جاری میداند وهرچه بکارد همان را درو میکند از کاشتن خوبی بدی سبز نمیشود وبا کاشتن کینه ونفرت ، لطف ومحبت برداشت نمی نماید .

29- انسان موفق قبل از خواب خودرا مشغول افکار صحیح میکند زیرا نمیخواهد ذهن نیمه هشیارش که در خواب فعال است با کسالت وافکار مشوش ، هشیاری خودرابه دست آورد واز خواب بیدار شود.

30-انسان موفق نظم را در امور زندگی جاری و افکار و اعمال خود را ساماندهی میکند.

31- انسان موفق به جای توجیه اشتباهات، قصور خود را می پذیرد واز خالق وخلق تقاضای عفو وبخشش میکند

32- انسان موفق همانطور که دوست دارد خدا او را عفو نماید ، خود نیزخطاهای مردم را از ذهنش پاک میکند واز گناه وعیوب آنان می گذرد و می بخشد

33- انسان موفق نگران امور جزیی زندگی نیست بلکه هم و نیروی خود را صرف امور اساسی و اصلی میکند.

34- انسان موفق به اعتقادات و ایمان خود باور دارد

35- انسان موفق درمشکلات ، توکل وامید به خدا دارد وآنرا مایه رشد  وآبدیدگی خود میداند و برای کنار آمدن با آن، به مشکلات بزرگتر دیگران فکر میکند.

36- انسان موفق در فضای امن ایمانی زندگی میکند زیرا غضب وسایر قوای شهویه و وهمیه را تحت قوای عاقله خود به کنترل واعتدال رسانده است.

37- انسان موفق ظرفیت و سعه وجودی خود را گسترش داده و می داند که معاصی و خطاها موجب کوچک و حقیر شدن او می شود.

38- انسان موفق توجه خود را به اولویت ها و تمرکز برآن معطوف می دارد و به حواشی نمی پردازد .

39- انسان موفق خود را در جمع خوبان و صالحین قرار میدهد واز انرژی و پتانسیل آنها الهام میگیرد.

40- انسان موفق همت عالی دارد و به فعلیت خود راضی نیست لذا برای آینده خود برنامه ریزی و تدبیر صحیح دارد.

41- انسان موفق ذاکر و شاکر خوبی هاست و درعمل به خیرات، منتظر تشویق وتحریک دیگران نمی ماند

42-  انسان موفق اهل تقلید نیست و سعی میکند خود، الگوی مناسبی برای سایرین باشد.

43-  انسان موفق خود را  داخل کار می اندازد وبه جای نگرانی وهراس ، کار و تلاش میکند و برای موفقیت ،پیش نیازها و ابزار لازم را درنظر میگیرد.

44- انسان موفق ایثارگر است یعنی ابتدا خود را تطهیر میکند، سپس از کمالات خود،به دیگران ایثار می نماید.

45- انسان موفق خود را دوست دارد، پس از نجاسات وآلودگی ظاهری و باطنی جدا میشود.

46- انسان موفق از مردم متوقع نیست واز خود نیز مطالبه نابجا ندارد ودر رابطه با استطاعت وتواناییش واقع گراست، حسرت نمیخورد وبه خود دروغ نمیگوید.

 محتوای مرتبط