.

 

 جلسه اول: مانع دريافت فيوضات و بركات- مانع اجراي فرامين الهي- مانع اقامت در جايگاه مناسب-

جلسه دوم: مانع ايمان- مانع دريافت رحمت- مانع دريافت بركات و رسيدن به هدايت-