.


بررسي علل و عوامل مختلف                         برگرفته از سخنرانی سرکار خانم بروجردی
 

جلسه اول ( عامل فسق- عامل خسران)

جلسه دوم ( عامل اعتراض- عامل منتخب شدن- عامل خضوع)

جلسه سوم(  عامل سلب نعمت- عامل ذلت- عامل عذاب و گرفتاری)

جلسه چهارم ( عامل از بین رفتن ادراک و انسانیت- عامل قساوت قلب- عامل احیای انسانیت)

جلسه پنجم ( عامل پایداری بر بندگی- عامل ذلت- عامل تکذیب دین و اعتقادات حقه- عامل ضعف ایمان)

جلسه ششم ( عامل ارتکاب فحشا و تغییر در احکام الهی- عامل شاکر بودن- عامل کتمان حق و عدم رشد و تزکیه)

جلسه هفتم ( عامل بی دینی- عامل افزایش توانمندی- عامل جدایی افراد از دین و جمع مومنین)

جلسه هشتم ( عامل بی نصیب بودن در آخرت- عامل عقوبت- عامل استهزاء مومنین- عامل ابتلائات و گرفتاری های انسان)

جلسه نهم( عامل برکت- عامل محجوبیت- عامل آرامش و عدم اضطراب- عامل معیت با خوبان و سعادت ابدی- عامل پیروزی حق بر باطل)