.

                                                                                  
 
مهر و قهر خداوند سبحان                   برگرفته از سخنراني سرکار خانم زهره بروجردی
 

 جلسه 1

 جلسه 2

جلسه 3

جلسه 4

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

جلسه 8

جلسه 9

جلسه 10

جلسه 11


جلسه 12

جلسه 13

جلسه 14

 جلسه 15

 جلسه 16

 جلسه 17

 جلسه 18

 جلسه 19

جلسه 20

 جلسه 21

 جلسه 22

 جلسه 23

 جلسه 24

 جلسه 25