.

                                                             

  
 

 

جلسه اول

*ضرورت توجه به پناهندگي خدا

*ضرورت توجه به شكافندگي تاريكي‌ها

*ضرورت توجه به عجز دشمنان خدا و رسول (ص)

*ضرورت توجه به تسبيح

 

جلسه دوم

*ضرورت توجه به قاطعيت در اعتقادات

*ضرورت توجه به عطاي الهي

*ضرورت توجه به عقوبت دشمنان دين

*ضرورت توجه به استقامت ورزيدن 

 

جلسه سوم

*ضرورت توجه به استعدادهاي دروني

*ضرورت توجه به اخلاص در بندگي

*ضرورت توجه به تكاثر نداشتن

*ضرورت توجه به تعظيم امور مقدس

 

جلسه چهارم

*ضرورت توجه به نياز دائمي به خداوند

*ضرورت توجه به رسوايي مكذبين

*ضرورت توجه به زوال پذيري سختي ها و آسان بودن عبادات

*ضرورت توجه به سائل

 

جلسه پنجم

*ضرورت توجه به اخلاص در انفاق

*ضرورت توجه به عاقبت حرمت شكنان

*ضرورت توجه به ذكر‌پذيري در زمان خودش

*ضرورت توجه به نعمات ظاهري

*ضرورت توجه به آيات آفاقي

 

جلسه ششم

*ضرورت توجه به تزكيه نفس

*ضرورت توجه به تطهير نفس از رذایل و رشد آن به سوی کمال

*ضرورت توجه داشتن به برافراشته بودن آسمان

*ضرورت توجه به زمین وجودی

 

جلسه هفتم

*ضرورت توجه به وجود ملائك به جهت ثبت اعمال

*ضرورت توجه به پرداخت کامل حقوق مردم

*ضرورت توجه به عملکرد شخصی خود

* ضرورت توجه به سپاسگزاری و شکر

 

جلسه هشتم

*ضرورت توجه به طعام

* ضرورت توجه به خوف از خدا

*ضرورت توجه به برخورد نرم و غير خَشن

*ضرورت توجه به زمين زير پا

 

جلسه نهم

*ضرورت توجه به نعمت وجود كوه

* ضرورت توجه به نعمت زوجيت

*ضرورت توجه به نعمت خواب

*ضرورت توجه به نعمت شب

*ضرورت توجه به نعمت روز

*ضرورت توجه به نعمت آسمان و ستارگان

 

جلسه دهم

*ضرورت توجه به مساله قيامت

*ضرورت توجه به وضعيت تكذيب كنندگان قيامت

*ضرورت توجه به دو نعمت سمع و بصر و شكر بر آن

 

جلسه يازدهم

*ضرورت توجه به صبور بودن

* ضرورت توجه به نعمت بصيرت

* ضرورت عدم توجه به هواي نفس

* ضرورت توجه به مذمت دنيا

*ضرورت توجه به دوزخ

 

جلسه دوازدهم

*ضرورت توجه به قرائت قرآن و نماز شب

*ضرورت توجه به رعايت تقوا

*ضرورت توجه به استغفار

 

جلسه سيزدهم

*ضرورت توجه به وقوع وعده حق يعني قيامت

*ضرورت توجه به نحوه هلاكت گروهي طغيانگر

*ضرورت توجه به انفاق

*ضرورت توجه به تسبيح

*ضرورت توجه به پاداش متقين

 

جلسه چهاردهم

*ضرورت توجه به امر سجده

*ضرورت توجه به جهنمي نشدن

* ضرورت توجه به در امان نبودن از امتحان و عذاب الهي

*ضرورت توجه به حركات متعالي و پروازي

*ضرورت توجه به اين  كه تنها بايد به خدا پناه برد

*ضرورت توجه به آب كه مايه حيات است

 

جلسه پانزدهم

*ضرورت توجه به نقش بانوان در امور مثبت و منفي

*ضرورت توجه به دوري از آتش

*ضرورت توجه به رزاقيت انحصاري خداي سبحان

 

جلسه شانزدهم

*ضرورت توجه به آسان‌گير بودن در امور زندگي

*ضرورت داشتن ديدگاه عميق نه ديدي سطحي و ظاهري

*ضرورت برحذر بودن از بعضي از امور مورد علاقه بشر

 

جلسه هفدهم

*ضرورت توجه به قرض الحسنه

*ضرورت توجه به موفقيت و رستگاري در زندگي

*ضرورت توجه به خاسر نبودن

* ضرورت توجه به از دست ندادن فرصت ها

*ضرورت توجه به علم همراه عمل

 

جلسه هجدهم

*ضرورت توجه به قوت و توانايي

*ضرورت توجه به تبعيت از مقتدا

*ضرورت توجه به شناخت دشمن

*ضرورت توجه به دعا

 

جلسه نوزدهم

*ضرورت توجه به تبعيد از وطن

*ضرورت توجه به ايثار كردن و كينه نداشتن

*ضرورت توجه به منافقين

 

جلسه بيستم

*ضرورت توجه به ترك معصيت

*ضرورت توجه به خشوع در مقابل قرآن

*ضرورت توجه به كلام نابجا

 

جلسه بيست و يكم

*ضرورت توجه به مهلت‌هاي الهي

*ضرورت توجه به نجوا نكردن

*ضرورت توجه به گشايشها

 

جلسه بيست و دوم

*ضرورت توجه به غلبه حق

* ضرورت توجه به معيت حق

*ضرورت توجه به نقش قرآن

 

جلسه بيست و سوم

*ضرورت توجه به معامله با خدا

*ضرورت توجه به نورانيت مؤمن

*ضرورت عدم توجه به امور دنيوي

 

جلسه بيست و چهارم

*ضرورت توجه به خوشي‌ها و ناخوشي‌هاي دنيوي

*ضرورت توجه به باطن اصحاب الحسين

 

جلسه بيست و پنجم

*ضرورت توجه به الطاف دائمي خداوند

*ضرورت توجه به تعليم قبل از خلقت و فراگيري قرآن

*ضرورت توجه به اصل خلقت انسان

 

جلسه بيست و ششم

*ضرورت توجه به نيازمندي مخلوقات به خالق

*ضرورت توجه به فاني شدن مخلوقات

*ضرورت توجه به عاقبت مجرمين

*ضرورت توجه به مقام صالحين

 

جلسه بيست و هفتم

*ضرورت توجه به آسان بودن تدبر در قرآن

* ضرورت توجه به تدبيرهاي مختلف خداوند

* ضرورت توجه به ثبت اعمال

* ضرورت توجه به دلسوزي نسبت به خانواده

جلسه بيست و هشتم

* ضرورت توجه به خودستايي نكردن به اعمال صالح

*ضرورت توجه به اينكه هركس مسئول عمل خويش است

*ضرورت توجه به فاعليت خداوند در حالات و روحيات انسان

* ضرورت توجه به بي نيازي خداوند و نيازمندي انسان