.

 

كل قرآن را خدا در نقطه اي گنجانده است / تو به حق آن نقطه را در تحت بائي يا علي

(نماز عيد فطر)
 
 

  اگر بپرسد: چرا روز فطر عيد قرار داده شده است؟

 گفته خواهد شد براى اينكه مسلمانان روزى داشته باشند كه همگى در يك مكان گرد آيند، و در صحرائى باز جانب خداوند عزّ و جلّ آشكار شوند و او را براى انعام و لطفى كه در باره آنان كرده و با عبادت يك ماهه كه برايشان واجب كرده بود مقرّبشان ساخته حمد و سپاس گويند، و آن روز عيد محسوب مى‏شود و روز اجتماع همه مسلمين است، و روز افطار و روز پرداخت زكات و بخشش بفقراء، و روز رغبت و تشويق و روز ناله و زارى بدرگاه بارى تعالى است، و براى اينكه آن روز اوّل و آغاز روزهاى سال جديد است و در آن روز بخلاف روزهاى يك ماهه پيش، روز خوردن و آشاميدن است، زيرا در نزد اهل حقّ، ماه رمضان اوّلين ماه سال است، و خداوند چنان مى‏پسنديد كه آن روز (فطر) را روز اجتماع مسلمانان قرار دهد تا در آن روز او را سپاس گويند و تقديس و تكريم كنند.

 و اگر بپرسد: چرا تكبير «اللَّه اكبر» در آن بيش از نمازهاى ديگر است؟

گفته مى‏شود: «اللَّه اكبر» بزرگداشت معبود و تمجيد او است براى آنكه هدايت فرمود و عافيت بخشيد و موفّق ساخت بندگانش را بتقرّب و به ايمان او چنان كه خود ميفرمايد: وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‏ ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ‏ (براى آنكه مدّت معيّن را تمام كنيد و آنكه خداوند را ببزرگى ياد نمائيد، چرا كه شما را هدايت كرد، باشد كه شما شكر او را بجاى آريد- بقره 185).

و اگر بپرسد: براى چه در آن (نماز فطر) دوازده تكبير قرار داده شد؟

 گفته خواهد شد: چون براى اينكه چون در دو ركعت دوازده تكبير ميباشد، به همين جهت در آن دوازده تكبير قرار داده شد.

 و اگر بپرسد: چرا هفت تكبير در ركعت اوّل و پنج تكبير در ركعت دوم مقرّر گشته است و هر دو ركعت عدد تكبيراتش يكسان نيست؟

 گفته خواهد شد كه چون عدد تكبيرات افتتاحيّه نمازهاى فريضه هفت است، از اين رو ركعت اوّل در اينجا با هفت تكبير آغاز مى‏شود، و در ركعت دوم پنج تكبير معيّن شده براى اينكه تكبيرة الاحرام پنج نماز شبانه روز در هر نماز يكى است، و نيز اينكه در هر ركعت نماز عدد تكبيرات فرد باشد نه زوج.

 
عيون أخبار الرضا ع-ترجمه غفارى و مستفيد، ج‏2، از ص199 تا ص 260