.

 

كل قرآن را خدا در نقطه اي گنجانده است / تو به حق آن نقطه را در تحت بائي يا علي

(نماز آيات)
 
 

 اگر بپرسد: چرا براى خورشيد گرفتگى نماز وضع شده است؟

 گفته مى‏شود براى اينكه آن يكى از علامات و نشانه‏هاى پروردگار است و معلوم نيست كه سر انجامش رحمت است يا عذاب، از اين رو و رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله دوست داشت كه امّتش در چنين هنگامى بخداوند خالقشان رو آورند و از آن به رحمت‏ او پناهنده شوند، تا از عاقبت ناخوشايند آن در امان باشند و از گرفتارى كه ممكن است ببار آيد محفوظ و مصونشان بدارد، همچنان كه قوم يونس عليه السّلام در هنگام نزول عذاب بدرگاه خداوند پناه برده و زارى كردند و نجات يافتند.

 و اگر بپرسد: چرا در نماز آيات ده ركوع تعيين شده است؟

گفته خواهد شد كه: نمازى كه در آغاز از جانب خدا فرض شده و از آسمان حكم آن بزمين آمد در شبانه روز ده ركعت بود كه داراى ده ركوع است، و تمامى آن ده ركوع در اين جا و اين نماز كه نماز آيات است جمع شده، و اينكه (چرا) در آن سجده واجب شده از براى اينست كه نميشود نمازى ركوع داشته باشد ولى سجده نداشته باشد، و براى اينكه بندگان نمازشان را با سجده و خضوع و تذلّل و بندگى بدرگاه خداوند ختم كنند، و چهار سجده در آن معيّن شده، چنان كه هر گاه يك سجده فراموش شود نماز ساقط شود، براى اينكه كمترين فرض از سجود در هر نماز چهار سجده است (لذا در اين نماز همان كمترين فرض واجب شده).

و اگر بپرسد: از چه رو بجاى ركوع سجده مقرّر نگشت؟

گفته خواهد شد:براى اينكه نماز ايستاده افضل است از نماز نشسته، و شخص ايستاده گرفتن‏ خورشيد و باز شدن آن را مى‏بيند، ولى در حال سجده نمى‏بيند. و اگر بپرسد: چرا اركانش با نمازهاى ديگر كه خداوند واجب كرده تغيير داده شده است؟ گفته مى‏شود: براى اينكه اين نماز براى تغييرى كه در نظام عادى در امرى از امور عالم رخ داده واجب شده است كه گرفتن خورشيد است، پس زمانى كه علّت تغيير ميكند معلول نيز تغيير پيدا خواهد كرد.

 
عيون أخبار الرضا ع-ترجمه غفارى و مستفيد، ج‏2، از ص199 تا ص 260