.

 

كل قرآن را خدا در نقطه اي گنجانده است / تو به حق آن نقطه را در تحت بائي يا علي

 
 امــر و نـــهي خداونــــد - عبادت
 

  اگر كسى گويد: چرا خداوند بندگان را امر و نهى فرموده؟

پاسخ او اينست كه بقاء و دوامشان و صلاح و امنيّتشان وابسته به امر و نهى و جلوگيرى و بازداشتن از فساد و چپاول اموال بود.


و چنانچه سائلى بپرسد: چرا آنان را بعبادت و بندگى فرمان داد،

جواب گفته مى‏شود كه تا او را از ياد نبرند، و آئين او را رها نكنند، و امر و نهيش را ببازى نگيرند، زيرا در آن آرامش و دوام ايشان است، اگر آنان بدون دستور عبادات رها مى‏شدند و روزگار بر آنان دوام مى‏يافت، دلهايشان سخت شده و بيرحم و سنگدل مى‏گشتند.

 
بحارالانوار ج 2 از ص 199 الي ص 260