.

 

كل قرآن را خدا در نقطه اي گنجانده است / تو به حق آن نقطه را در تحت بائي يا علي

 (وجوب اطاعت پيغمبران)
 

  اگر بپرسد پس از چه رو معرفت و شناخت پيمبران و اقرار باطاعت ايشان و سر نهادن بفرمان آنان واجب شده است؟

 پاسخ گفته مى‏شود: براى آنكه در ساختمان وجود بشرى و قواى دماغى آنها آنچه را كه بدان همه مصالح خود را بفهمد نهاده نشده است، و از جانب ديگر، خالقشان منزه و مبرّا است از اينكه با چشم ديده شود، و مخلوق عاجزند از اينكه او را بظاهر درك كنند ناچار بايستى فرستاده‏اى معصوم ميان ايشان و خداوند باشد تا اوامر و نواهى او را بايشان برساند، و از دستورات او واقفشان نمايد تا نفع و ضرر خود را بشناسند و چنانچه واجب نبود بر ايشان كه خداى را بشناسند و طاعت او را گردن نهند در بعثت و آمدن پيغمبران فائده‏اى نبود، و حاجتى را بر نمى‏آورد و نيازى را برطرف نمى‏كرد، بلكه آمدن ايشان بيهوده و بدون سود و صلاح بود، و اين از صفات حكيمى كه همه چيز را در كمال اتقان و نظم آفريده است بدور است.

 

عيون أخبار الرضا ع-ترجمه غفارى و مستفيد، ج‏2،  ص199 الي  ص 260