.

 

 

 اگر سائلى پرسيد: آيا مى‏شود خداوند حكيم بنده خود را بكارى تكليف كند بدون هيچ علّت و سببى و معنائى؟ باو گفته مى‏شود: نه، چنين چيزى جايز نيست، زيرا كه او حكيم و درستكار است و عبث از او سر نمى‏زند و نادان هم نيست كه بيهوده فرمانى دهد،

و اگر گفتند:براى چه خلق را مكلّف نموده؟ گفته مى‏شود براى علّتهاى بسيار. پس اگر گفت: بگو آيا آن علّتها شناخته شده و موجود است يا نه خلق نشده، و معروف نيست؟ گفته مى‏شود: نزد اهلش معروف و موجود است.

پس اگر پرسيد: شما آنها را ميشناسيد يا نمى‏شناسيد، گفته مى‏شود: بلى پاره‏اى را ميدانيم و برخى را نه، اطّلاعى نداريم.

 

 

عيون أخبار الرضا ع-ترجمه غفارى و مستفيد، ج‏2،  ص199 الي  ص 260