.

"آسیب شناسی ارتباطات"

1-نفاق

بر مبنای فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در غررالحکم

الف)  منافق در ظاهر بسیار هماهنگ و موافق شماست ومخالفتها را پشت سر اظهار میکند.

ب) منافق بسیار خوش زبان وقلبا ضرر رسان است .

ج) منافق متملق و وقیح وحریم شکن است .

د) حرفهای منافق زیبا ولی افعالش درد آور است.

ه) منافق اهل غش ونیرنگ است

-منافق در نظر خواهی هامصالح خود رادر نظر میگیرد.

و) منافق برای خود راحت گیر و مسامحه کار است و برای مردم سختگیر واهل سرزنش است.

ز) منافق حسود است ونمیتواند آسایش مردم را ببیند.

ح) منافق گرفتاریش را پر رنگ میکند تا مردم را نسبت به رحمت خدا مایوس نماید.

ط) منافق ایجاد شک و تردید میکند و یقین را از دل انسان می زداید.