.

برخورد با بدرفتاری

والدين بايد توجه داشته باشند كه نمي‌توانند نوجوان‌ها را به زور تغيير دهند و رفتار خود را مورد تجديد قرار دهند. اگر پدر و مادر واكنش‌‌هاي شديد و متفاوتي نشان دهند، نوجوان‌ها اغلب بدرفتاري خود را تشديد مي‌كنند امّا اگر پدر و مادر تغيير كنند نوجوان به موقع متوجه مي‌شود كه برخوردها و رفتارهاي گذشته او كار بردشان را از دست داده‌اند. تنها در اين زمان است كه نوجوانان به تغيير رفتار خود راغب می شوند. امّا اگر پدر و مادر بخواهند به همان روش قبلي با بدرفتاري نوجوان روبرو شوند، انگيزه‌اي براي اصلاح رفتار در آنها ايجاد نخواهد شد.

بهترين طرز برخورد با رفتار منفي يا پرخاشگرانه نوجوان اين است كه بدانيم نوجوان از ما چه واكنشي را انتظار دارد و آن واكنش را كنار بگذاريم به طور مثال اگر از طرز لباس پوشيدن او ناراحت هستيد بهترين كار اين است كه ابراز ناراحتي نكنيد زيرا با ابراز ناراحتي شما ،  او را به جلب توجه كردن خود تشويق نموده‌ايد. راه برخورد با نوجواني كه به منظور كسب توجه بدرفتاري مي‌كند، اين است كه به بدرفتاري او توجه نكنيد. به جاي آن بهتر است هر زمان از نوجوان خود رفتار درستي را مشاهده كرديد، بدون اينكه او قصد توجه داشته باشد، به او توجه كنيد يكي از دشوارترين مسائل پدر و مادر با نوجوان جنگ بر سر قدرت است و آنها بايد توجه كنند كه جنگ بر سر قدرت هرگز مفيد نيست زيرا سركشي نوجوان را بيشتر مي‌كند.

توصيه ما اين است كه پدر و مادر نقطه نظرات نوجوان را گوش كرده و پيشنهادات او را مدنظر قرار دهند. نوجواناني كه خواهان انتقام و تلافي هستند مي‌خواهند بدانند والدين خود را دلگير كرده‌اند. در اين مواقع پدر و مادر بايد هر طور كه شده دلگيري و رنجش را كنار بگذارند و به جاي اقدامات تلافي جويانه، رابطه‌‌اي بر اساس اعتماد و اطمينان ايجاد كنند. مهرباني و شكيبايي عامل مهمي است كه ميل به تلافي و انتقام را در نوجوان از بين مي‌برد. تسليم شدن به نوجواناني كه نشانه‌هاي ناتواني را از خود بروز مي‌دهند، نوميدي و يأس بيشتري مي‌‌دهد. تشويق و ترغيب ، سياست بسيار مؤثري است. انتقاد از اين نوجوانان تأثير منفي دارد و والدين بايد آنان را در جنبه‌هاي مثبت تقويت كنند.

منبع :‌پدر ، مادر ، نوجوان                         مترجم :‌ مهدي قره‌داغي

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم


محتوای مرتبط