.

بلوغ  و رشد جسمي و رواني

اگر نوجوان به طور طبيعي رشد خود را سپري كرده باشد، در دوران بلوغ رشد سريع جسمي و رواني او آغاز مي‌شود و همانطور كه سرعت رشد در همه دوره‌هاي زندگي انسان يكسان نيست، در اين دوره نيز متفاوت است.

در دوره بلوغ ، همزمان با دگرگونيهايي جسمي، حالات تشويش و نگراني در نوجوان نمايان مي‌شود و گاهي در برخي از آنان، تمام انديشه و ذهن و پندارشان را به خود مشغول مي‌دارد كه با اندك توجهي، اين تغييرات براي هر مادر ، پدر و مربي قابل فهم و درك خواهد بود.

بنابراين جا دارد كه به چگونگي اين دگرگونيهاي نوجوانان پي برد و ريشه‌هاي سازگاري و ناسازگاري وي را با خانواده، مدرسه و اجتماع شناخت تا بتوان در اين دوران حساس زندگي، با آنها برخورد آگاهانه‌اي داشت.

در اين دوره چون در نوجوان از لحاظ جسمي و عاطفي تغييرات وسیع و زيادي پيدا مي‌شود، انتظار دارد كه اطرافيان وي، در تمام زمينه‌ها او را درك كنند، و در هر مورد با تو همدلي و همدردي نشان دهند، در اين مرحله نوجوان با ديدن پاره‌اي از دگرگونيها در خويش، كه به نظرش نوعي برتري خوش آيند و دلپذير مي‌نمايد، ميل دارد كه آنها را به رخ ديگران بكشد تا مورد ستايش ديگران قرار گيرد.

مجموعه اين حالات و هجوم افكار و پندارهاي قدرتمند گوناگون باعث سرگشتگي نوجوان مي‌شود. در اين جاست كه مي‌كوشد با تضادهاي دروني خود كه اينك او را آشفته و بيمناك كرده است دست و پنجه نرم كند تا از سرگشتگي و پريشاني كه به آن گرفتار شده است رهايي يابد، در اين بحران‌هاست كه نوجوان واكنشها و رفتار و كردارهاي خاصي از خود نشان مي‌دهد.

كه البته تمام دورانهاي قبلي زندگي او در اين دوران تأثير دارد و عامل بزرگي در شناخت روحيه نوجوان و بازگرداندن او به حالت تعادل مي‌باشد.

در اين دوران بايد با بحرانهايي رواني و عاطفي نوجوان با آگاهي و شكيبايي برخورد شود و از هر نوع اقدام سنجيده و بي‌اعتمادي نسبت به اطرافيان واداشته‌ايم. و يا آنان را بدون پشتيبان دلسوز و راهنماي آگاه رها كرده‌ايم.

منبع:‌ بلوغ / مشكلات رواني جوانان و نوجوانان ، افت تحصيلي          اكرم (گيتي) حيدريمحتوای مرتبط