.

 دوستان نامناسب
 

ارتباط بين كودكان لازم بوده و سبب رشد عاطفي و روحيه‌ي اجتماعي كودك مي‌شود. با بزرگتر شدن بچه‌ها،‌ دوستيها در زندگي آنها اهميت زيادي پيدا مي‌كند. گر چه همسالان نمي‌توانند كودكان ما را درست مشابه خود كنند، امّا مي‌توانند بر تصميمهاي آنها تأثير بگذارند و آنها را به سمت انتخابهايي ديگر بكشانند. هر چه فرزند شما زمان بيشتري را با دوستان خود مي‌گذراند متوجه مي شويد كه هدايت شما در زندگي او تا چه حد اهميّت داشته است.

مراقب باشيد كه فرزندتان را معقولانه تربيت كنيد و ارزشهاي مهم را به آنها بياموزيد كه حتي وقتي تحت تأثير همسالان و جامعه قرار مي‌گيرند، اين ارزشها را فراموش نكنند.

اگر فرزند شما همسالان مناسبي ندارد، پدر و مادر بايد ارتباط فاميلي خود را با كساني كه داراي همسالان مناسب هستند زيادتر نمايند، و يا نقش همسالان را براي كودك بازي كنند. بازي كودك با اسباب بازيها در نقش همسالان، ذكر قصّه‌هايي با محتواي روابط همسالان مي‌تواند تا حدودي جايگزين رابطه‌ي همسالان باشد.

در صورت ضرورتِ ارتباط كودك با همسالان نامطلوب، نبايد حساسيّت فراواني نشان داد، زيرا با حساسيت والدين، وابستگي كودك بيشتر مي‌شود.

*****

 

در مواجهه با ارتباط كودك با همسالان نامطلوب بايد به نكاتي توجه نمود:

1- در برابر فرزند خود حرفهاي منفي درباره‌ي دوستش نزنيد و ارتباط آنها را با هم ممنوع نكنيد، اين رفتار باعث مي‌شود كودك حالت تدافعي به خود بگيرد. به جاي اين كار به رفتارهاي خاص فرزند خود توجه كنيد. ثابت قدم باشيد و با رفتاري صميمانه و در عين حال قاطع از او بخواهيد كه بر طبق قوانين خانواده عمل كند.

2- سعي كنيد دوست او را بيشتر به منزل خود دعوت كنيد، به اين ترتيب تأثير منفي او به حداقل مي‌رسد.

3- به دنبال روشهايي باشيد كه فرزند شما بر دوست خود تأثير مثبت بگذارد، شايد بتوانيد بر زندگي آينده او تأثير گذاشته و زندگي او را متحول كنيد.

4- به دنبال شرايط محدود كننده اوقاتي باشيد كه با چنين دوستاني دارد، در عوض شرايطي را ايجاد كنيد تا با افراد مناسب‌تري دوستي نمايد.

5- بدون حمله كردن به او، در مورد احساس و نظر خود در مورد دوست او و ارتباط بين آن دو با او صحبت كنيد.

 

 

منبع :‌ نسيم مهر (2)                                                                    حسين دهنوي

راهنماي كامل تربيت كودك                                                                مترجم اكرم قيطاسي

 
تعجيل در فرج بقية الله الاعظم عجل الله تعالي فرجه الشريف صلوات


محتوای مرتبط