.

 

لوس شدن

كودك لوس نشانه‌هايي دارد:

1- توقع توجه بيش از حد:كودك لوس انتظار دارد بيش از حد به او توجه شود، والدين بايد زماني كه كودك توقع توجه ندارد، به او توجه كنند تا نياز عاطفي او برآورده شود،‌ اما زماني كه انتظار توجه دارد، به او بي‌توجهي نمائيد.

2- درخواستهاي غير منطقي و افراطي: كودك لوس دائم درخواست دارد و به اوضاع موجود توجهي ندارد. در مواقعي كه او اصرار مي‌كند والدين بعد از هر تقاضاي او يك جمله را تكرار كنند كه « وقتي كارم تموم شد » توجه به اين نكته بسيار ضروري است كه تسليم گريه و قشقرق او شدن اوضاع را بدتر مي‌كند.

3- كودك لوس براي رسيدن به خواسته‌هايش بدخلقي و ناله مي‌كند. در چنين مواردي از روش حواس پرت كردن یا روش خاموش بودن استفاده كنيد.

4- گاهي كودك براي لوس شدن از حركات بدني خاصي استفاه مي‌كند در چنين مواردي، خواندن شعر، سرود، آيه يا روايتي را كه آموخته است را جايگزين نمائيد.

پيشگيري از لوس شدن:

زياده روي در محبت و بازي با كودك و توجه دائم به او سبب لوس شدن وي مي‌شود. بنابراين در رفتارها بايد اعتدال داشت. گاهي رفتار پدربزرگ و مادربزرگها موجب لوس شدن فرزندان مي‌شود. آنها قصد بدي ندارند و فقط از سر محبت و دوستي فراوان دچار مشكل در تربيت مي‌شوند. براي جلوگيري از اين مسئله محدوديتهايي را كه براي فرزندتان در نظر گرفته‌ايد، با نرمي و مهرباني به پدر و مادربزرگ گوشزد كنيد و احساسات خود را با احترام به آنها منتقل نمائيد.

برخي والدين از ترس لوس شدن فرزند، به او كمتر توجه و محبت مي‌كنند و يا محبت قلبي خود را بروز نمي‌دهند كه درست نيست. محبتهاي در حد اعتدال نه تنها كودك را لوس نمي‌كند بلكه سبب رضاي خاطر، شادابي، سلامت روح و خودباوري او مي‌شود.

منبع:‌ نسيم مهر 2                                                             حسين دهنويمحتوای مرتبط