.

ناله كردن

ناله كردن ، رفتار آزار دهنده دوران كودكي است، زيرا كودكي كه ناله مي‌كند ، روان خانواده را آزرده مي‌نمايد. بنابراين كودك از اين روش براي جلب توجه و رسيدن به خواسته خود استفاده مي كند.

1- هيچ گاه به درخواست همراه با ناله، او پاسخ ندهيد و در برابر آن تسليم نشويد. مي‌توانيد با صداي بلند بگوييد، هر وقت از صداي معمولي خود استفاده كردي، به حرفهايت گوش خواهم داد.

سپس، به او پشت كرده و با خواندن مطلبي با صداي بلند كه متن آن را جلوي صورت خود گرفته‌ايد، آشكارا نشان دهيد كه به او توجهي نداريد. در اين شرايط درخواست يا بحث كردن ، باعث تشديد ناله كردن مي‌شود.

2- چيزي را كه مي‌خواهيد از او بشنويد ، به صورت مدل درآوريد تا به او كمك كنيد، مثلاً بگوييد: [ وقتي با ناله حرف مي‌زني ، حرفهايت را نمي‌فهمم، لطفاً بگو مامان، ميشه ... ]

3- اغلب بچه‌ها ، واقعاً نمي‌دانند كه در حال ناله كردن هستند، در مورد ناله كردن با او گفتگو كنيد، و نشان دهيد، كه چه نوع صدايي را دوست داريد.

4- به فرزند خود بگوييد كه تا مدت زمان خاص و كوتاه ديگر مي‌تواند ناله كند و پس از آن بايد اين كار را كنار بگذارد. اگر همچنان به ناله كردن ادامه داد، مي‌توانيد او را به اتاقي بفرستيد يا خود از آن محل خارج شويد تا از ناله كردن دست بردارد.

5- مراقب باشيد با صداي او صحبت نكرده و به او درس ناله كردن را ندهيد.

6- وقتي كودك شما سعي كرد با صداي معمولي صحبت كند، او را تحسين كنيد، سعي كنيد وقتي با صداي مؤدبانه و معمولي درخواستي دارد، به او پاسخ مثبت دهيد. براي ناله نكردن به او جايزه مناسبي بدهيد و وقتي درخواست او را پذيرفتيد علت آن را بيان كنيد و به او بگوييد كه به اين دليل كه درست صحبت كردي، درخواست تو را پذيرفتم.

7- هيچ گاه با عوض كردن نظر خود به او پاداش ندهيد، با اين كار، فرزند شما تشويق مي‌شود تا در آينده به رفتار خود ادامه دهد. وقتي مي‌گوييد نه ، روي حرف خود بمانيد.

8- با آرامش جواب اوليه خود را هر چند بار كه لازم باشد، تكرار كنيد تا زماني كه او ديگر ناله نكند.

9- نه‌هاي، خود را به حداقل برسانيد. هرگاه مي‌توانيد، بگوييد « بله » و اگر مطمئن نيستيد، بگوييد شايد.

10-قانوني وضع كنيد كه اگر بگويم شايد و تو مجدداً درخواست كني جواب من به صورت خودكار تبديل به نه خواهد شد.

11-وقتي يكبار جواب داديد ناله كردن مكرر او را ناديده بگيريد.

منبع : راهنماي كامل تربيت كودك     مترجم:‌ اكرم قيطاسي

م. كشتكاران

 


محتوای مرتبط