.

نافرماني

كودكان به يكي از دلايل زير نافرماني كرده و رفتاري ظالمانه يا بي‌رحمانه دارند:

1- براي بدست آوردن قدرت.

2- براي جلب توجه.

3- براي پوشاندن ناامني‌هاي خود.

براي آنكه اين گونه رفتار كودك را درمان كنيد بايد ابتدا علت رفتار را يافته و سپس براي كنترل آن به طور مناسبي طراحي نماييد.

1- به كودك بياموزيد كه احساسات او قابل قبول است، اما رفتارهاي او بايد كنترل شده باشد اگر حس مي‌كنيد فرزند شما، سعي مي‌كند جلب توجه كند، به او كمك كنيد تا روشهاي جديدي را براي رسيدن به اين هدف بياموزد.

2- به جاي اينكه به كودك بگوييد چه كاري را انجام ندهد، به او بگوييد چه كاري را بايد انجام دهد.

3- مراقب كوچكترين رفتارهاي همراه با مهرباني او باشيد و آنها را تحسين كنيد. زماني كه فرزند شما به صورتي رفتار مي‌كند كه دوست داريد آن گونه باشد، توجه مثبت خود را با او نشان دهيد.

4- مراقب باشيد فرزندتان را تحقير نكنيد، بعضي اوقات وقتي كودك با بيرحمي رفتار مي‌كند، والدين او با وي بسيار خشن برخورد مي‌كنند. مشخص است كه چنين رفتاري ، الگوي رفتاري مناسبي نيست، توانايي والدين در كنترل خشم، كاري مشكل اما مهم است.

5- فرصتهايي ايجاد كنيد تا فرزند شما نشان دهد تا چه حد مسئول است، به اين ترتيب عزّت نفس پيدا مي‌كند. كارهايي براي او تعيين كنيد كه حس مسئول بودن و موفقيت را در او ايجاد كند.

6- فرصتهاي منظمي براي فرزندتان ايجاد كنيد تا در مورد احساسات و چيزهاي مهم در زندگي خود، با شما صحبت كند. اين زمان مي‌تواند برنامه ارزشمندي براي كل خانواده باشد.

7- وقتي كودك به گونه‌اي رفتار مي‌كند كه از نظر اجتماعي مورد قبول نيست، فوراً زمان استراحت اجباري براي او تعيين كنيد و از او بخواهيد كه در گوشه‌اي بنشيند. پس از اين مدت، بايد گفتگويي آرام بين پدر يا مادر و او صورت بگيرد. نكات مهم آنچه كه اتفاق افتاده است و اينكه چرا رفتارش غير قابل قبول است و چه كاري بايد انجام دهد را با او مطرح كنيد تا بداند اگر به اين رفتار خود ادامه دهد، تنها خواهد ماند.

8- اگر كودكي مدام نافرماني مي‌كند و از رفتار خود نيز پشيمان نمي‌شود و يا رفتارهاي ناراحت كننده ديگري مانند افسردگي، خواب آشفته يا بي‌اشتهايي را از خود بروز مي‌دهد، بهتر است با يك متخصص در مورد او مشورت كنيد.

منبع :‌ راهنماي كامل تربيت كودك    مترجم : اكرم قيطاسي

 م . كشتكاران


محتوای مرتبط