.

 

 نجوايي با امام رئوف عليه السلام

حبيبم

بارقه‌هاي رحمت در ميهمانيِ سي روزه خدا اميد و طمع بارش رأفت در ميهماني چهل روزه تو را افزون مي‌سازد. تو بخواه كه من چتري زيرِ اين باران نگيرم.

* * * * *

 ولي نعمتم، صاحبم، رئوفم، اربابم

آنگونه‌ام كن كه هميشه يادم بماند كه اين شما هستيد كه بدنبال عبد پر خطا و گريز پائيد، نه اينكه گمان كنم كه من در جستجوي شمايم.

اي تجلي مُدرك الهاربين

* * * * * 

اي همدم جانهاي ما

باز هم زبان به اقرار مي‌گشائيم كه چگونه توانيم قدردان عنايتتان باشيم كه بااذنِ دخول خود به روضة من رياض الجنة به ما  مي‌آموزيد تا كمتر از آن زنبوري نباشيم كه با آوردن آب در دهانش تلاش خود را براي خاموش كردن آتشي كه خليل الله در آن بود بكار ميبرد و ما هم با دريا دريا وسعت علم و معرفتي كه به ما ارزاني مي‌فرمائيد جهت خاموش كردن آتشهاي جهل و فراق از يارِ در آشنايمان باقيمانده و حجت خدا در صف كارگزاراني قرار گيريم كه ايشان باري رضاي محبوب نه منتظر نتيجه بلكه آماده انجام وظيفه مي‌باشند

اي ياور درماندگان:

                                             باز هم و باز هم ما را در اين راه مدد نما ...

* * * * *

اي عالم آل محّمد

ولقد كرَّمنا بني آدم ِ

پروردگار در سفره اكرام علمت تجلي نموده، ما را آن كن كه لحظه لحظه حضورت را بر سر اين خوان رنگين دريابيم.

 * * * * *

اي طبيبِ جانِ ما

براي شفاي دردهاي كهنه روحمان چه شيرين و گوارا داروهاي تلخ را به كامِ جانمان فرو مي‌افكني.

 * * * * *

ميزبان كريم ساليان ضيافت

شرم قصور قدرت شكر حضورت را از من سلب كرده چگونه شكر توانم كرد كه قبل از آنكه من جوياي تو باشم تو با ابر رأفتت سايه بر سر من فكندي تا كوير خسته دلم را از نزول رحماتت جان  تازه ببخشي و چگونه شرمنده نباشم كه من مدام سايه نشين اين رأفت رحيمانه‌ات نمي‌مانم اي تجلي مُدرك الهاربين بازهم اين غافل گريز پا را در آغوش رأفت و رحمتت جاي ده ......

 

 

 

* * * * *

يا رضا

ميزبانم  

        از فيض فضل و احسانت مطيع و عاصي را خشنود مي‌سازي مرا آن ميهمان دائم كن كه تو

       از بودن با من راضي باشي.

 * * * * *

يا رقيب

مرا آن كن كه پيوسته نگاهم بجاي ديدن منع و عطايت بدنبال آن دو چشم نگاهبانت باشد...

پناهندگي به دامان علمت، آگاهم مي‌سازد به جهل خويش اي عالم آل محمد پيوسته مرا داناي به جهلم قرار ده تا پناهنده دائم به تو باشم.

 * * * * *

يا انيس النفوس

رأفتت مانع از آن است كه در حجاب دانسته‌هايمان باقي بمانيم ما را شاكر دائم اين عنايتت قرار ده.

 * * * * *

اي كفيل ايتام آل محمد

چه خوش صيد دلم كردي بنازم چشم مستت را        كه كس آهوي وحشي را ازين خوشتر نمي‌گيرد.

 * * * * *

اي نور دهنده تمامي تابندگان

با هر طلوع  تو بر وجودمان حرارت عشق و حركت اميد را در رگهاي حياتمان مي‌يابيم يا سرور العارفين ما را آن كن كه خوشي معرفت در دلمان افزون گردد....

 * * * * *

اي شمس الشموس

در ضيافت ذي القعده‌ات نماياندي مرا كه چگونه با فروزش تابشت، نجاساتم را تطهير مي‌سازي آفتابا !  بر من بتاب و نورم ده.

 هديه به پيشگاه مطهر امام رضا عليه السلام صلوات


محتوای مرتبط