.

 

 كــودك و مـدرسه

در آغاز دوره‌ي ورود به مدرسه، كودك وارد محيط جديدي مي‌شود كه با محيط خانواده تفاوتهايي دارد تا اين زمان كودك در محيط خانواده مشكلي براي سازگاري با ديگران نداشت، بويژه اينكه گذشت فراواني كه اعضاي خانواده نسبت به وي از خود نشان مي‌دادند، اين كار را براي او سهل و آسان مي‌ساخت، اما كودك در محيط جديد براي دست يافتن به سازگاري، ناگزير است سعي و تلاش بيشتري از خود نشان دهد تا در جمع دوستان و همسالان مورد قبول واقع شود. اين سعي و تلاش جديد كه معمولاً‌ با برخي مانعها و مقاومتها روبرو مي‌شود در تربيت اجتماعي او نقش مؤثري دارد اين دوره، دوره رفاقت و دوره يادگيري نيز هست.

كودك در اين سنين ميلي شديد به رفاقت با همسالان دارد و اين كار در خانواده امكان پذير نيست، همچنانكه يادگيري و علم آموزي نيز در محيط خانه معمولاً مقدور نمي‌شود حتي اگر امكانات لازم براي آموزش كودك در خانه فراهم باشد مثلاً‌ مادري بتواند كودك خود را آموزش دهد باز كودك از حضور در مدرسه بي‌نياز نمي‌شود، زيرا زندگي با همسالان و تن دادن به زندگي جمعي با تمام خصوصيات و آثار و نتايج مربوط به آن چيزي است كه هرگز خانواده قادر به تأمين آن نيست.

از سوي ديگر، مدرسه رفتن نقش مهم ديگري نيز دارد و آن فراهم كردن زمينه براي دست يافتن به مرحله‌اي نوين از استقلال و فطام  يا از شير گرفتن رواني است كه لازمه رشد كودك مي‌باشد در اين دوره خانه و مدرسه هر يك نقش خاص خود را بازي مي‌كنند. در خانه روابط فردي‌تر و عاطفي تر و در مدرسه جمعي‌تر و منطقي‌تر است.

از اين رو دو محيط يعني خانه و مدرسه از لحاظ فراهم آوردن زمينه‌هاي لازم  براي رشد كودك مكمل يكديگرند و بايد همديگر را ياري كنند لذا همكاري پدر و مادر با معلمان و اولياء‌ مدرسه و بالعكس از اهميتي ويژه برخوردار است تحقيقات نشان داده است كه در مدارسي كه والدين با اولياي مدرسه كمتر ارتباط داشته‌اند دانش آموزان از مشكلات رفتاري بيشتري برخوردار بوده‌اند.

غالباً خانواده‌ها مي‌پندارند كه اگر فرزند خود را روانه مدرسه كنند وظيفه خود را نسبت به وي انجام داده‌اند و ديگر نيازي به مشاركت جدي آنها نيست حال آنكه در زمينه آموزش و هم از جنبه تربيت نياز جدي به مشاركت آنها با اولياي مدرسه است مدرسه هرگز به تنهايي نمي‌تواند از عهده پرورش دانش آموزان برآيد و همه كمبودهاي مربوط به خانواده را جبران نمايد.

لذا نمي‌توان از خانواده و واحدهاي ديگر غير از مدرسه سلب مسؤليت كرد و بار سنگين تعليم و تربيت را تنها بر دوش مدرسه گذاشت.  

منبع: رفتار والدين با فرزندان           محمد علي سادات   

م. كشتكاران


محتوای مرتبط