.

 

    هماهنگی در انضباط   

 

اگر انضباط به طور هماهنگ اعمال نشود ، کودک یاد نمی گیرد چه کاری انجام دهد و ا زچه کسی باید اطاعت کند . انضباط هماهنگ فرآیند یادگیری را سرعت می بخشد و انضباط ناهماهنگ از سرعت آن می کاهد . سختگیری یا سهل گیری در اعمال انضباط به اندازه عدم هماهنگی و ناهمگونی انضباط ، مخرب نیست .

مطالعات نشان می دهد که کودکانی در بزرگسالی دست به اعمال بزهکارانه و جنایتکارانه می زنند ، تحت شرایط انضباطی ناهماهنگ قرار داشته اند ، در حالی که کودکانی که در معرض انضباط شدید و جدی قرارداشته اند ، در صورت هماهنگ بودن آن ، به ندرت در بزرگسالی تبدیل به افرادی بزهکار و مجرم شده اند.

هر اندازه که انضباط هماهنگ تر باشد ، کودک شادتر و سازگار تر خواهد بود ، والدین و مربیان ، اغلب در مورد انتظارات  خود از کودک یا اعمالی که خود انجام می دهند ، نامطمئن هستند ، مربیان و والدینی که محدود کننده و یا آزادی دهنده هستند ، هماهنگ تر از کسانی که بینابین یعنی گاه سهل گیرو زمانی سخت گیر عمل می کنند می باشند .

مادران به دلیل آنکه ساعات بیشتر و طولانی تری را با فرزندان می گذرانند و از روابط نامطلوب با کودک اجتناب می کنند و سهل گیرتر از پدران هستند مادران عموما رفتار کودک را بر اساس هنجارهای کودک ارزشیابی و قضاوت می کنند و پدران بیشتر کودک را بر اساس هنجارهای بزرگسال مورد داوری قرار می دهند و به طور خلاصه خشونت و سختگیری کمتر در تصویر مادر (مهربان) جا دارد ، در حالی که خشونت و سخت گیری بخشی از قالب فرهنگی پدر (خوب) است .

توافق کامل پدر و مادر درباره ی انضباط کودک اساسی نیست ، لکن لازم است در موارد خاصی یکدیگر را تایید و حمایت کنند ، در غیر این صورت کودک به زودی و با سرعت یاد می گیرد که یکی از والدین را علیه دیگری  به بازی گیرد  و فقط طبق نظر و تمایل او عمل کند .

انتقاد والدین از یکدیگر در حضور کودک به طور مستقیم و غیر مستقیم او را آزار می دهد ، زیرا کودک احساس می کند پدر و مادر در نقش انضباطی خود دچار تردید و نا امنی هستند .

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات برای تامین دو هدف مفید در انضباط به کار می روند :

1- به عنوان یک مجموعه ی تربیتی کودک را با هنجارهای رفتاری مورد پذیرش آشنا می کند .

2- کودک را از انجام کارهای نامطلوب باز می دارد .

هر اندازه انضباط مستبدانه تر باشد تعداد قوانین ومقررات بیشتر خواهد بود .

اگردر کودکی انضباط درست اعمال شود ، در نوجوانی و بزرگسالی به قواعد و مقررات نیازی نخواهد بود ، لکن چون بسیاری از افراد مرتکب رفتار نامطلوب می شوند ، قوانین و مقررات به عنوان عامل پیشگیری کننده ی رفتار اجتماعی، پیوسته تداوم نخواهد داشت .

منبع :

سه گفتار درباره راهنمایی و تربیت فرزندان ، دکتر شکوه نوابی نژاد

م . کشتکاران


محتوای مرتبط